ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต

CssTemplatesWeb.com

 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม  จะประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด  แต่มีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดเรียกว่า  เซลล์  (Cell )

เซลล์  (Cell )   คือ  หน่วยเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตอาจมีรูปร่างและส่วนประกอบที่แตกต่างกันเพื่อความเหมาะสมกับหน้าที่การงานสิ่งมีชีวิตมีทั้งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมี ลักษณะและรูปร่างแตกต่างกัน ดังนี้

 

1. สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เพียงเซลล์เดียว  รียกว่า   สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก  มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  การศึกษาต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู  สามารถทำกิจกรรมทุกอย่างที่สิ่งมีชีวิตทั่ว ๆ ไปทำได้   เช่น  เคลื่อนไหว  กินอาหาร  สืบพันธุ์  เช่น

1.1   อะมีบา    รูปร่างไม่แน่นอน  เคลื่อนที่โดยใช้ ขาเทียม

 

1.2   พารามีเซียม   รูปร่างเรียวยาว  คล้ายรองเท้าแตะ  มีขนรอบ ๆ  ตัว  และใช้ขนในการเคลื่อนที่

 

 

1.3   ยูกลีนา   รูปร่างรียาว  มีแฟลกเจลลา  ( แส้) อยู่บริเวณด้านบนซึ่งใช้ในการเคลื่อนที่

 

 
2.   สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์หลายเซลล์  มารวมกันเป็นรูปร่างโดยแต่ละเซลล์จะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันแต่มีการทำงาน
ประสานกันของเซลล์ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นรูปร่างอันมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  นอกจากนั้นเซลล์ใหม่จะเกิดจากกระบวนการแบ่งเซลล์
ของเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ก่อน และเซลล์ใหม่จะได้รับการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม 
จากเซลล์เดิมด้วย   เรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่า  สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  ได้แก่ 
พืช  สัตว์  มนุษย์  และ เห็ดรา   เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีขนาดเล็กมาก  มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นได้แก่

2.1   เซลล์สัตว์   เช่น                           

        2.1.1    เซลล์เม็ดเลือดแดงของกบและปลา   มีรูปร่างรีเป็นรูปไขและมีนิวเคลียสใหญ่อยู่ตรงกลาง ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกาย                   

                                 


    
2.1.2   เซลล์เม็ดเลือดแดงของคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   มีรูปร่างกลมแบน  ตรงกลางเว้าเข้าหากัน   ไม่มีนิวเคลียส เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สและลำเลียงแก๊ส

 

       2.1.3    เซลล์เม็ดเลือดขาวของคน   มีรูปร่างกลม  ไม่มีสี มีขนาดใหญ่กว่า
เซลล์เม็ดเลือดแดง  แต่มีจำนวนน้อยกว่า  มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรค


     


2.1.4    เซลล์ไข่ของสัตว์ปีก  คือส่วนที่เป็นไข่แดงนั่นเอง

 


      2.1.5    เซลล์อสุจิของคน   ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  ส่วนหัว   ลำตัว และหาง

  โดยหางเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ี่  

 

 

    


  2.1.6   เซลล์กล้ามเนื้อของคน  มีลักษณะยาวเรียว เพื่อให้เหมาะต่อการ
ยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ

 


2.2   เซลล์พืช   เช่น   เซลล์ต่าง ๆ   ในใบไม้

 

 

 

 

    
  2.2.1.    เซลล์ผิวใบ     อยู่นอกสุดของใบ  มีรูปร่างเป็นช่องสี่เหลี่ยม  มีสารคล้ายขี้ผึ้งขาว ๆ ปกคลุมอยู่

  ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.2.2.  เซลล์คุม    มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว  1  คู่ประกบกัน   ทำให้เกิดรูตรงกลาง  

เป็นทางแลกเปลี่ยนแก๊สและไอน้ำระหว่างภายในและภายนอกใบซึ่งเซลล์คุมนี้จะไม่พบในพืชใต้น้ำ

      

 

 

 

   2.2.3.เซลล์ชั้นในของใบ  มีรูปร่างยาวต่อกันภายในมีเม็ดคลอโรพลาสต์จำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดระบบของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ

สิ่ง มีชีวิตหลายเซลล์จะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะจำนวนมากมายมาประกอบกันเป็นรูป ร่าง  เช่นคน  จะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะมาประกอบกันเป็นสมอง  หัวใจ  กระเพาะอาหาร  ฯลฯ  และประกอบกันเป็นร่างกาย   พืชเช่นกัน พืชจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะมาประกอบกัน
เป็นราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  และประกอบกันเป็นต้นพืช

ตารางแสดงการจัดระบบของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ

พืช

เซลล์

เซลล์

เนื้อเยื่อ

เนื้ือเยื่อ

อวัยวะ

 

ระบบ

Comments