มาตรฐานการเรียนรู้

ว 1.1       ม.1/1      สังเกตและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
             
ม. 1/2        สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

                   ม.1/3         ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ว 8.1       ม.1-3/1      ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้

                ม.1-3/2      สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้   และวางแผนการสำรวจตรวจสอบ

                                    หลายๆ วิธี

                ม.1-3/3      เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย   โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม

                ม.1-3/4      รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

                ม.1-3/5      วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจาก

                                   การ สำรวจตรวจสอบ

                ม.1-3/6      สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ

                ม.1-3/7      สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวน  

                                    การและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

                  ม.1-3/8      บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยน

                                     แปลง ความรู้ที่ ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม

                  ม.1-3/9      จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

Comments