PROJECTE D'ANGLÈS: CONVENI MEC-BRITISH COUNCIL

El Projecte British Council va entrar a formar part de l’escola Sa Graduada l’any 1997. És tracta d’un conveni dut a terme entre el MEC i el British Council amb l’objectiu de proporcionar a fillets/es des de 3 fins a 16 anys una educació plurilingüe i multicultural a través d’un currículum integrat Català/Castellà/Anglès (BOE 2 de Maig de 2000). Destinat en el seu origen a compensar desavantatges socials permetrà, una vegada finalitzat el procés de manera satisfactòria, obtenir una doble titulació acadèmica.

És tracta d’un projecte de Centre que implica la integració de tots els membres del Claustre i en major mida dels que hi participen directament, és a dir dels mestres nadius anglesos i especialistes d’anglès.

Les àrees on es desenvolupa aquest projecte són coneixement del medi, llengua/literatura anglesa (literacy) i educació artística. La seva metodologia destaca per ser fonamentalment de caire pràctic, visual , interactiva i funcional. Es destaca la importància d’adquisició dels processos i habilitats que  treballats prèviament a classe s’apliquen posteriorment d’una manera creativa en contextos reals. Així, tenen gran importància la realització d’experiments, el pensament deductiu, l’elaboració d’hipòtesi, projectes d’investigació personal, el role-play o dramatitzacions i les presentacions orals. El treball oral és la base de la majoria de les classes de ciències, geografia i història. Aquest treball cal que sigui guiat i gradualment més independent al llarg de tota la primària. Es presenta en les discussions en grup per extreure les preguntes que s’han d’investigar, en el disseny dels experiments i l’extracció de conclusions. Les activitats pràctiques amb equips reals són una bona oportunitat per a utilitzar la llengua en un context clar. Aquestes activitats motiven als alumnes per a que escoltin atentament i segueixin instruccions senzilles.

Per altra banda, la llengua anglesa pren un caire ben diferenciat, no s’imparteix de forma aïllada sinó que té com a punt de referència la literatura, es deriva del treball sobre textos possibilitant l’ensenyament i aprenentatge globalitzat d’àmbits tan diversos com són: la gramàtica, la semàntica, la sintaxi i la fonètica. Es destaca la producció estructurada i guiada pels mestres així com les activitats no estructurades per tal de fer de la producció escrita una activitat personal i imaginativa.

L’avaluació i presa de consciència de la pròpia producció i la dels companys és igualment rellevant, així es parteix dels textos escrits pels propis alumnes per tal d’involucrar-los en la seva correcció.

La motivació de la lectura és un altre punt bàsic en el desenvolupament personal dels nostres alumnes. Així es treballa a partir de llibres autèntics, tant contes com llibres de referència i consulta. S’estableix una biblioteca d’aula amb recursos adequats segons el nivell cognitiu i maduresa dels nostres alumnes. Les activitats proposades en aquest racó de lectura no tan sols són estructurades sinó que permeten gaudir de la lectura per plaer, per la recerca d’informació i també com a models per a llibres confeccionats pels propis alumnes.Entra al bloc del projecte British!
http://sagraduadabritishproject.blogspot.com.es/

Comments