PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

En què consisteix el Programa de Reutilització

El programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús.

L'adhesió al programa de reutilització es completament voluntari.

Objectius


 1. Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic. Introduir de manera pràctica valors com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte, i la responsabilitat davant els materials comunitaris.

 2. Mantenir un fons de llibres de text administrat pel consell escolar en règim d’ús pels alumnes.

 3. Estalviar en la compra dels llibres de text, rebaixant la càrrega econòmica que suporten les famílies.


  Contingut del fons

En finalitzar cada curs escolar passaran a formar part del fons:


 1. Els llibres de text o material didàctic adquirits pel centre amb les aportacions econòmiques anuals rebudes.

 2. Els llibres de text reutilitzables o material didàctic usats durant el curs pels alumnes que participen en el programa de reutilització.


Queden exclosos els materials fungibles: quaderns de diferents assignatures, dossiers de fotocòpies.

El llistat de llibres reutilitzables i materials didàctics s'elabora cada curs escolar, i es registra en els annexes de les instruccions anuals sobre el funcionament del programa.

Cada curs escolar se n'adjuntarà un còpia a la carpeta dedicada a reutilització.

Els fons rebrà les aportacions de:

 • La Conselleria d’Educació i Cultura, només per als alumnes que s’hagin adherit al programa de reutilització.

 • Els pares, mares o representants legals de l’alumnat adherit al programa de reutilització.

 • AMPA: 300 euros cada curs escolar

 • Altres entitats i/o institucions públiques o privades, si és el cas.

Comissió de seguiment del Programa de Reutilització


Aquesta Comissió depèn del Consell Escolar que es farà responsable de la gestió del programa de reutilització. Està formada per :

 • Director del centre, o Cap d'Estudis

 • Un mestre del centre, elegit pel Consell Escolar entre els mestres que en són membres.

 • Un representant dels pares, elegit pel Consell Escolar entre els pares que en són membres, el fill del qual estigui adherit al programa.

 • Un representant de l'AMPA del centre, el fill del qual estigui adherit al programa.

 • El secretari del Centre, que actuarà amb veu però sense vot.

 • El coordinador del programa, elegit pel Director del Centre.


El coordinador ha de desenvolupar les funcions següents:

 1. Representar el centre en tot el que fa referència al Programa de Reutilització.

 2. Fer arribar la informació del Programa de Reutilització del centre als pares i representant legals i a l’alumnat.

 3. Recollir les demandes de llibres i material didàctic de l'alumnat NESE.

 4. Fer la comanda de llibres i material didàctic a la llibreria o llibreries que hagi acordat el consell escolar.

 5. Introduir totes les informacions dins el programa informàtic de gestió del Programa de Reutilització. Actualitzar les informacions al llarg del curs i en finalitzar aquest.

 6. Fer la llista de l’alumnat adherit al Programa i informar-ne els tutors.

 7. Preparar els llibres i posar-los a disposició de l’alumnat.

 8. Revisar l'estat dels folres, calcular la quantitat necessaria i encomanar-los

 9. Atendre l’alumnat nouvingut que vol acollir-se al Programa.

 10. Assistir a les reunions del consell escolar, amb veu però sense vot, si es tracta sobre el Programa de Reutilització.

 11. Les que la direcció li encomani, sempre que no corresponguin a altres òrgans.

(BOIB num. 79 05-06-2008)Implantació


 1. El programa de reutilització s’implanta a partir del curs 2008-2009 als cursos de 1r, 2n, 3r i 4t d’educació primària. Els alumnes de 5è i 6è s’incorporen el curs 2009-2010.

 2. La Conselleria d’Educació i Cultura donarà suport econòmic, tècnic i d’assessorament als centres educatius adherits al Programa de Reutilització i creació d’un fons de llibres de text i material didàctic.

 3. El mínim de participació de l’alumnat per poder dur a terme el Programa a un centre serà d’un 10 % del total de l’alumnat que tengui dret a participar-hi.


Condicions d'adhesió


 1. L’alumnat dels cursos de 1r a 6è (Etapa de Primària) poden participar en el Programa de Reutilització sempre que els pares, mares o representats legals complint les següents condicions:

  1. Fer una aportació econòmica anual al fons de llibres de text i material didàctic del seu centre aprovada pel consell escolar.

  2. Retornar, a final de curs, els llibres de text que són de titularitat del centre, en bones condicions.

 2. A començament del curs, en el mes de setembre, el centre cedirà a l’alumnat adherit al Programa de Reutilització, els llibres de text i/o material didàctic que farà servir durant el curs.

 3. L’alumnat que es matriculi una vegada iniciat el curs adquirirà el dret de poder adherir-se al Programa de Reutilització en les mateixes condicions que els altres alumnes. La seva aportació serà d’un 75% de l’aportació si es matricula a partir del mes de novembre del present curs, serà d'un 50% el 2n. trimestre i un 25% el 3r. Trimestre.

 4. L’alumnat adherit al Programa de Reutilització que es doni de baixa al centre haurà de tornar els llibres al fons del centre. Si es dóna de baixa durant el curs, el centre li retornarà un 75% de la seva aportació inicial si es produeix durant el 1r trimestre, un 50% durant el 2n. trimestre i un 25% durant el 3r. Trimestre.

 5. L'alumnat NESE rebrà el conjunt de llibres i material didàctic que l'Equip Docent hagi considerat més adient per a les seves necessitats. Aquest llistat s'ha de presentar a la Comissió de seguiment mitjançant la coordinadora del programa.


Finançament del fons


  L’aportació econòmica dels pares o representants legals de l’alumnat variarà segons l’aportació de la Conselleria d’Educació i Cultura, de les aportacions que puguin fer altres persones o entitats públiques o privades, així com del nombre de llibres de text o material didàctic que s’hagi d’adquirir i del preu d’aquests.

  La quantitat i el termini de pagament han de ser aprovats pel consell escolar del centre. L'aportació que correspongui s’ha d’ingressar durant el termini establert per la Comissió , a finals del curs anterior. Una vegada que els pares o representants legals hagin fet l’ingrés en el compte bancari del centre es considerarà que estan adherits al Programa de Reutilització.

Normes de funcionament del Programa


 1. Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final de curs. En cas d'haver de realitzar activitats de recuperació durant l'estiu, l’alumnat podrà perllongar la seva utilització fins al mes de setembre.

 2. Els llibres aniran identificats amb el segell del centre i una etiqueta amb el número identificador. Per facilitar la gestió del Programa, la Conselleria d’Educació i Cultura aporta als centres docents un programa informàtic per registrar els llibres de text reutilitzables, generar codis de barres o etiquetes identificadores i donar d’alta l’alumnat.

 3. La comissió de coordinació pedagògica establirà les normes d’utilització dels llibres del fons que faran referència a la conservació, pèrdua i aplicació de les tècniques d’estudi.

 4. Els llibres de text reutilitzables no es donaran de baixa abans de que es compleixi el període de quatre anys. De manera excepcional, podran donar de baixa amb anterioritat aquells exemplars que presentin un grau de deteriorament que els faci inservibles i es podran seguir utilitzant aquells que continuïn en bon estat d’ús.

 5. Funcions de la comunitat educativa:

  . El claustre:

   - Determinar els llibres, quadernets i materials didàctics necessaris.

  . El tutor:

   - Registrar l'entrega nominativa dels llibres a principi de curs.

   - Supervisar la revisió dels llibres per part dels alumnes i informar dels llibres que s'han de reposar.

   - Informar de les normes d'ús i conservació a la reunió de pares i mares, a principi de curs.

  . Els alumnes:

   - Tenir cura del material i retornar els llibres al final de curs en bon estat.

   - Revisar junt amb el tutor/a els llibres per decidir sobre el seu estat i nivell de reutilització.

  . Els pares:

   - Satisfer les quotes per mantenir el finançament del fons de llibres.

   - Restituir els llibres que per mal ús estiguin fets malbé o que s'hagin extraviat.

  . CCP:

   - Establir les normes d'ús i conservació.

   - Aprovar cada curs escolar el llistat de llibres i material didàctic.

  . Consell Escolar:

   - Aprovar les quotes i termini de pagament.

   - Aprovar llistat de llibres i material didàctic.

   - Aprovar llibreria o distribuïdora.

   - Aprovar estat de comptes.

. La Comissió de Reutilització:

   - Sol·licitar al claustre la llista de llibres i proposar al CE els llibres nous i als que cal reposar.

   - Calcular les quotes i el cobrament.

   - Gestionar la compra i proposar la llibreria o distribuïdora a la qual s'ha de fer la comanda.

   - Inventariar, identificar i folrar els llibres.

   - Distribuir el llibres a l'Aula abans de principi de curs.

   - Presentar l'estat de comptes.

   - Elaborar una memòria.

   - Dur a terme reunions informatives als pares/mares per informar del Programa.


Normes de conservació


 1. Cada llibre durà una etiqueta identificadora amb un codi de barres i un número a la portada.

 2. A principi de curs l’escola folrarà els llibres amb plàstic no adhesiu.

 3. L’alumnat podrà escriure el seu nom a una etiqueta d’una mida no superior a 22x 32mm i la podran aferrar a la portada.

 4. Si cal anotar exercicis per fer deures es farà a l’agenda (llibreta, full…).

 5. Les respostes del exercicis, esquemes i resums de llibres reutilitzables s'han de fer apart, el professorat indicarà si s’ha de copiar o no la pregunta. Només es pot escriure als llibres no reutilitzables.

 6. L’alumnat ha de tenir cura de no escriure, subratllar, esqueixar fulls, aferrar altres adhesius o maltractar els seus llibres o els dels companys.

 7. Si un llibre es fa malbé l’alumne ho ha de comunicar al tutor i l’haurà d’arreglar. Si és molt greu o l'extravia n’haurà de retornar un altre igual al fons o pagar una penalització seguint la taula de pèrdues:

  1. Si un llibre s’extravia durant

   1. El 1r curs d’ús es paga el 80%

   2. El 2n curs d’ús es paga el 60%

   3. El 3r curs d’ús es paga el 40%

   4. El 4t curs d’ús es paga el 20% del seu valor.Calendari d'aplicació del programa


Previsió de les actuacions al llarg del curs escolar:


ACTUACIONS

RESPONSABLES

SETEMBRE

 • Posar les etiquetes i el segell del centre i repartir els llibres a les aules.

 • Programa gestibweb

 • Pagament dels llibres a la llibreria.

 • Comissió de Reutilització: coordinador/a

 • Director/a

 • Donar una llista als tutors de l’alumnat adherit amb els llibres i material didàctic.

 • Informar al claustre sobre el programa.

 • A les reunions de pares/mares informar sobre les normes d'ús.

 • Coordinador/a


 • Coordinador/a

 • Tutors

 • Atendre l’alumnat nouvingut i informar sobre el programa

 • Coordinador/a i tutors

Al llarg del curs

 • Presentar l’estat de comptes al Consell Escolar.

 • Director/a

GENER

 • Aprovar el llistat de llibres per curs vinent.

 • Elaborar el pressupost.

 • Proposar les llibreries per fer la comanda

 • Establir l’aportació que han de fer les famílies pel curs següent.

 • Informar del Programa a totes les famílies:

  • Reunió informativa

  • Lliurar el plec de condicions, full d'adhesió

 • CCP

 • Comissió de Reutilització

 • Comissió de Reutilització

 • Coordinador/a i tutors

 • Coordinador/a i tutors

MAIG

 • Revisió dels llibres reutilitzables pel curs següent.

 • Recollir els llibres del fons i guardar-los en un espai acordat, per al següent curs.

 • Tancar el termini de pagament.

 • Anotar en un llistat per classe l'alumnat que ha fet l'aportació.

 • Enviar la documentació (els annexes de les instruccions) per correu electrònic i per correu ordinari a la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat,Programa de Reutilització.

 • Fer la comanda de llibres i material, també de folres si en fan falta.

 • Coordinador/a i tutors

 • Coordinador/a

 • Director/a

 • Coordinador/a

 • Director/a i Coordinador/a


 • Coordinador/a

JUNY


Decàleg pel bon manteniment dels llibres de text


1. Tots el llibres són de l’escola.


2. Cada llibre porta una etiqueta identificadora No l’arranquis. Es necessària per controlar tota la vida útil del llibre.


3. Escriu el teu nom a l'etiqueta del folre.


4. No treguis ni espatllis els folres.


5. Si es fa malbé un llibre o es perd, comunica-ho a la mestra el més aviat possible.


6. No escriguis ni subratllis als llibres.


7. Si cal, copia els exercicis i fes-los en un quadern.


8. Al final de curs s’han de tornar tots a l’escola.


9. Cal tenir cura del llibre en tot moment. Conserva’ls tal i com a tu t’agradaria trobar-los.


10. Si tots hi col·laboren, aprofitarem els llibres durant molts anys.INDEX

Índex de continguts

En què consisteix el Programa de Reutilització 1

Objectius 1

Contingut del fons 1

Comissió de seguiment del Programa de Reutilització 2

Implantació 2

Condicions d'adhesió 2

Finançament del fons 3

Normes de funcionament del Programa 3

Normes de conservació 4

Calendari d'aplicació del programa 6

Decàleg pel bon manteniment dels llibres de text 7


Comments