Koszycka Strefa Aktywności GospodarczejGdzie zlokalizowany jest projekt?
Projekt „Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej” zlokalizowany jest we wsi Sokołowice na działkach ewidencyjnych o numerach: 257, 258, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2.Z czego składa się i jak jest zorganizowana Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczej?

Strefa Aktywności Gospodarczej w
miejscowości Sokołowice jest obszarem usługowo – przemysłowo – składowym
o powierzchni 11,30 ha. Na ternie Strefy przewiduje się lokalizację zabudowy usługowej, składów i magazynów, baz transportowych, baz remontowych, obiektów produkcyjnych i usługowo-produkcyjnych pod warunkiem, że nie zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stacji paliw po uwzględnieniu wyników rozpoznania hydrologicznego terenu, urządzeń obsługi produkcji gospodarki rolnej. Na terenie strefy nie ma i nie planuje się tworzyć obiektów handlowych ani terenów handlu detalicznego.