Sodei Razei Metateron

 

הלכות מטטרו"ן

 

א"ר ישמעאל שאלתי למטטרו"ן שר לכתוב כל מה שכתוב על מלאך שר הפנים, א"ל מה שמך א"ל יש לי ע' שמות כנגד ע' אומות שבעולם כעין שמו של מלכי אבל מלכי קורא אותי נער.

 

א"ר ישמעאל אמרתי למטטרו"ן מפני מה אתה נקרא בשם קונך בע' שמות, ואתה גדול מכל השרים, וגבוה מכל המלאכים, וחכים מכל המשרתים, ונכבד מכל צבאות, ויקר מכל חיילים, במלוכה וכבוד ובגדולה, ומפני מה קורין לך בשמי מרום נער. א"ל מפני שאני חנוך בן ירד שכשחטאו בני דור המבול וסרחו במעשיהם ואמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו, העלנו הקב"ה מביניהם להיות עד עליהם בשמי מרום לכל באי העולם, כדי שלא יאמרו באי עולם רחמן אכזר הוא מה חטאו כל אותן אוכלסין. ואם הם חטאו בניהם ובנותיהן סוסיהן ופרדיהם ומקניהם וקניינם וכל בהמות שהיו בעולם מה חטאו שניספו עמהם ואבדן הקב"ה מן העולם, לפיכך העלני הקב"ה מן העולם לעיניהם (מ)[ב]שמי מרום להיות עליהם עד לעולם הבא. ונתנני הקב"ה לשר ולנגיד בין מלאכי השרת. באותה שעה שהעלני הקב"ה לשמי מרום באו ג' מלאכים ממלאכי עז"ה ועזא"ל והיו מסטינין עלי בשמי מרום ואמרו לפני הקב"ה רבונו של עולם לא יפה אמרו לפניך ראשונים לא תברא אדם, משיב הקב"ה ואמר להם אני עשיתי ואני אסבול ואמלט, כיון שראו אותי אמרו לפניו מה טיבו של זה שעלה למרום לא מבני בניהם של הללו שנאבדו במי המבול הוא מה טובו ברקיע עוד, משיב הקב"ה ואומר להם מה טיבכם שאתם נכנסים לדברי אני חפצתי בו יותר מכולכם להיות שר ונגיד עליכם בשמי מרום, מיד עמדו כולם ויצאו לקראתי והשתחוו לפני ואמרו לי אשריך ואשרי הוריך שרצה בך קוניך, מתוך שאני קטון ביניהם ונער בתוכם בשנים לפיכך קורין אותי נער.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, ביום שטרדו הקב"ה לאדם הראשון מג"ע היתה שכינה שורה על כרוב תחת עץ החיים, ומלאכי השרת היו מתכנסין ובאין ויורדין כתות כתות מן השמים חבורות חבורות מחנות מחנות לעשות רצונו בכל העולם כולו, ואדם הראשון וחוה יושבין על פתחו של גן עדן להסתכל בדמות תאר של זיו השכינה, לפי שזיו שכינה מהלך מסוף העולם ועד סופו על אחת שס"ה אלפים בגלגל החמה, שכל המשתמש בזיו השכינה אין זבובין ולא יתושין שרויין עליו ואינו חולה ואינו מצטער ואין כל המזיקין יכולין להזיק לו, ולא עוד אפילו המלאכים אין שולטין בו. וכשהקב"ה יצא מן עדן לגן ומן גן לרקיע ומן רקיע לגן היו כולן מסתכלים בזיו השכינה ואינם ניזוקין, עד שבא דורו של אנוש שהוא ראש לכל עובדי ע"ז שבעולם, ומה היו עושין דורו של אנוש שהיו הולכין מסוף העולם ועד סופו ומביאין כל אחד ואחד כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות בהרים ובגבעות והיו עושין ע"ז בד' רוחות העולם, והיו מעמידים אותו בד' רוחות העולם ע"ז כשעור אלף פרסה, והיו מורידין חמה ולבנה כוכבים ומזלות ומעמידים לפניהם מימינם ומשמאלם לשמש להם כדרך שהיו משמשין לפני הקב"ה, שנ' (מ"א כב, יט) וכל צבא השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו, והיאך היה בהן כח להורידן, אלא עז"א ועזא"ל היו מלמדים אותם מעשה כשפים שאלמלא כך לא היו יכולים להוריד אותם.

 

ובאותה שעה קשרו מלאכי השרת קטיגור לפני הקב"ה ואמרו לפניו רבונו של עולם מה לך אצל בני אדם, דכתיב (תהלים ח, ה) מה אנוש כי תזכרנו מה אדם לא כתיב אלא מה אנוש מפני שהיה ראש לע"ז. מפני מה הנחת שמי השמים העליונים מלאים כבודך שגבוהים ורמים וכסא רם ונשא שבמרום ערבות רקיע ובאת והלכת עם בני אדם עובדי ע"ז שהשוו אותך כע"ז, עכשיו אתה בארץ מה טיבך ביורדי ארץ ועובדי ע"ז, מיד סילק הקב"ה שכינתו מהם מן הארץ, באותה שעה באו מלאכי השרת וגדודי צבאות וחיילי ערבות, אלף מחנות וריבי צבאות, ונטלו את החצוצרות ותפשו את השופרות בידם והקיפו את השכינה בשירים ושירות לשמי מרום, שנאמר (תהלים מז, ו) עלה אלקים בתרועה.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, כשבקש הקב"ה להעלות אותי למרום בתחלה שגר את ענפיא"ל ה' השר ונטלני מביניהם לעיניהם והרכיבני על כרוב גדול וברכב אש וסוסי אש ומשרתי כבוד, והעלני עם השכינה לשמי מרום, וכיון שהגעתי לשמי מרום היו חיות וכרובים ושרפים וגלגלים ומשרתי אש מעלה והריחו את ריחי מרחוק ה' אלפים וש"ס רבבות פרסאות, ואמרו מה ריח טפת ילוד אשה, ומה טעם טפת לובן שהוא עולה בשמי מרום וישמש בין חצובי שלהבות. משיב הקב"ה ואמר להם משרתי צבאי כרובי ואופני ושרפי אל ירע לבבכם בדבר הזה שכל בני אדם כפרוני ובמלכותי הגדולה והלכו ועבדו ע"ז וסילקתי שכינתי מביניהם והעליתיה למרום וזה שנטלתי מעולמי תחת כל השמים.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, כשלקחני הקב"ה מבין דור המבול העלני בכנפי רוח שכינה לרקיע העליון, והכניסני לתוך פלטרין גדולים שברום עובי רקיע, ששם כבוד שכינה ומרכבות גדולות של זעם, וחיילים של זעף, ושנאנים של אש, וכרובים של לפיד, ואופנים של גחלים, ומשרתים של להב, וחשמלים של בזק, ושרפים של ברק, והעמידני לשמש בכל יום ויום לפני כסא כבודו.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, קודם שהעמידו לשמש את כסא הכבוד, פתח לי הקב"ה ת"ר אלפים שערי חכמה, וש' אלפים של בינה, וש' אלפים של חיים, וש' אלפים של ערמה, וש' אלפים של שכינה, וש' אלפים של גבורה וחיל, וש' אלפים של חן וחסד, וש' אלפים של אהבה, וש' אלפים של תורה, וש' אלפים של פרנסה, וש' אלפים של ענוה, וש' אלפים של יראת חטא. מאותה שעה הוסיף לי הקב"ה חכמה על חכמה, ובינה על בינה, וערמה על ערמה, ודעת על דעת, ורחמים על רחמים, ותורה על תורה, ואהבה על אהבה, וחסד על חסד, וחמדה על חמדה, וענוה על ענוה, וגבורה על גבורה, וכח על כח, וחיל על חיל, וזוהר על זוהר, ויופי על יופי, ותאר על תאר, נכבדתי ונתפארתי בכל המדות הללו הטובות והמשובחות יותר מכל בני מרום.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, אחר כל מדות הללו הניח הקב"ה את ידו עלי וברכני ת"ק אלפים וש"ס ברכות, והתרוממתי ונתגבהתי שיעור ארכו ורחבו של עולם, והעלה לי ע"ב כנפים ל"ו מצד זה ול"ו מצד זה, וכל כנף וכנף כמלא עולם, וקבע בי ת"ק אלפים וש"ס עינים ובכל עין ועין כמאור הגדול, ולא הניח דבר זיו וזוהר ויופי וציחצוח שבאורות העולם שלא קבע בי.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, כל זה עשה לי הקב"ה, כסא מעין כסא הכבוד ופרס עלי פרס של כסא הכבוד, שכל מיני זיו ומאורות שבעולם קבועים בו, ושמו על פתח היכל השביעי והושיבני עליו, והכרוז יצא עלי בכל רקיע ורקיע ואמר מטטרו"ן עבדי שמתיו לשר ולנגיד על כל שרי מלכותי ועל כל בני מרומים, חוץ מח' שרים ונכבדים הגדולים והנוראים ונקראים י"ה י"ה כשמו של מלכם, וכל מלאך ומלאך וכל שר ושר שיש לו דבר לדבר ילך לפניו וידבר אליו, וכל דבר ודבר שידבר עליכם בשמי תשמרון ותפעלון, מפני ששר חכמה ושר בינה מסרתים לך ללמוד חכמות עליונים ותחתונים וחיי העולם הזה והעולם הבא, וגם אני מניתיו על כל גנזי היכלי ערבות ועל כל אוצרות חיים שיש לי במרום.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, גלה לי הקב"ה מעיין כל סתרי התורה וכל רזי חכמה וכל עמקי תורה תמימה וכל סדרי בראשית גלויים לפני כדרך שגלויין לפני יוצר בראשית, וצפיתי להסתכל ברזי עמוקה ובסוד מופלאה, קודם שיחשוב אדם אני יודע וקודם שיעשה דבר במסתר אני רואה, ואין ברום ובעומק נעלם ממני.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, מתוך אהבה שאהב הקב"ה אותי יותר מכל בני מרום עשה לי לבוש גאוה שכל מיני מאורות קבועין בו, והלבישני ועשה לי מעיל כבוד שכל מיני תאר זיו והדר קבועין בו, והעלני ועשה לי כתר מלכות שקבועין בו מ"ט אבני טוהר כאור גלגל חמה, וזיון הולך בד' רוחות ערבות רקיע ובז' רקיעים ובד' רוחות, וקשרו על ראשי וקרא לי ה' הקטן בפני כל פמליא של מעלה שנא' (שמות כג, כא) כי שמי בקרבו.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים הדר במרום כל, כיון שלקחני הקב"ה לשמש את כסא הכבוד ואת גלגלי המרכבה ואת כל ערבי השכינה מיד נהפך בשרי לשלהבת אש, וגידיי לאש לוהטת, ועצמותי לגחלי רתמים, ועפעפי לברקים, וגלגלי עיני ללפידי אש, ושער ראשי ללהטי להבה, וכל אבריי לכנפי אש בוערות, וגוף קומתי לאש יוקדת, מימיני חוצבי להבות אש, ומשמאלי בוערי לפידים, וסביבותי נפרחות רוח סערה וסופה וקול רעש ברעש מלפני ומאחורי.

 

עד הנה כתבנו קצת ברייתות דמעשה מרכבה.

 

דע כי מטטרו"ן נקרא שהוא מיטטור פירוש מנהיג, כמו בב"ר (אלבק פרשה ה, ד"ה יקוו המים) יקוו המים הקב"ה נעשה מיטטור למים פי' מנהיג, לכך נקרא מיטטרו"ן פי' מנהיג העולם ואומר רון בכל יום, ועליו נאמר (שמות כג, כא) אל תמר בו אל תמירני בו כי שמי בקרבו. שד"י בגי' מטטרו"ן. ועוד שמי בקרבו תחליף ב' ק' של בקרבו בא"ת ב"ש ויהיה ש"ד, וקח מן שמי יו"ד ויהיה שד"י, הרי שם שד"י רבו. ולמה מטטרו"ן כמנין שדי שהוא מעיד בהקב"ה שדי לעבדו ולהללו, כדאיתא במעשי מרכבה. הנער מטטרו"ן משתחוה לפני מה"ה שמו, ונכנס לתחת כסא הכבוד ומשבח ואומר ברוך כבוד י"ה י"ה יה"ו יה"ו וי"ה יה"ו י"ה וה"י ו"י ה"ה בכל יום ויום, והנער משבח ג' פעמים ביום. קומתו מלא עולם, כתר שבראשו ת"ק באלף על ת"ק אלף פרסאות ישראל שמו, והכתר אבן יקרה שבין קרניו מאירה שמה מהלך ש' אלף על ש' אלף, וגופו דומה לקשת מראה אש בית לה סביב, וחקוק בלבו שם הגדול, כי שמי בקרבו. והקול מכה ומתיש כחו, במקום שהשם חקוק בו, ומשם שומעים שרי מעלה ומשם מתפוצץ, הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע (ירמי' כג, כט). לכך נאמר (שמות כג, כא) השמר מפניו ושמע בקולו ואל תמר בו, אל תמירנו בו, מפני שקול הדבור למקום שהשם בקרבו, זהו (שם, כב) אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, וכתיב (יחזקאל א, כח) ואשמע קול מדבר ואח"כ מדבר אלי.

 

באלפא ביתא דר' עקיבא ע' שמות יש לו למטטרו"ן ודורש עליו ה' הקטן, זהו ילך נא אדני בקרבינו ולא אמר תלך אלא ילך, והוא עומד דכתיב (מ"א כב, יט) וכל צבא השמים עומד עליו, ואין לו כסא שישב, אך כשכותב ישב כעין ישיבה ולא ממש אלא מראה כאלו יושב, כי הוא דיין על כולם.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, בתחלה הייתי יושב על כסא גדול על פתח היכל ז' ודנתי את כל בני מרומים ברשות הקב"ה, וחלקתי גדולה ומלכות ורבנות, והדר ושבח ועטרה וכתר וכבוד, וכל שרי מלכות שאני יושב בישיבה של מעלה ושרי מלכיות עומדים עלי מלמעלה מימיני ומשמאלי מרשות הקב"ה. וכיון שבא אלישע בן אבויה הוא אחר להסתכל בצפיית המרכבה ונתן עיניו בי והיה מתיירא ומזדעזע מלפני, ונפשו מבוהלת לצאת ממנו מפני פחדי ואימתי ומוראי שראה אותי שאני יושב על כסא כמלך ומלאכי השרת עומדים עלי וכל שרי המלכיות קושרים כתרים וסובבים אותי, באותה שעה פתח את פיו ואמר ודאי יש שתי רשיות בשמים, מיד יצתה בת קול לפני השכינה ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר. באותה שעה בא ענפיא"ל ה' השר הנכבד נהדר מופלא נחמד נורא ונערץ בשליחותו של הקב"ה והביא ס' פולסאות של אש והעמידוני על רגלי.

 

בא"ב דר' עקיבא, מסר למטטרו"ן הוא חנוך בן ירד כל גנזים, הפקדתיו על כל אוצרות שיש לי בכל רקיע ורקיע, ומפתחות כל אחד ואחד בידו, שמתיו שר על כל השרים, ועשיתיו משרת לכסא כבודי, לסלסל ולסדר חיות הקדש לקשור בראשם כתרים, ואופני הדר לכתר להם עין, כבוד הוד והדר להלבישם, ובזיקי זוהר לאחוז בידים זיו וזוהר שרפי להבה להתעטף גאות, וחשמלי אורה להתאזרם בכל שער ושער להכין לו מושב בשבתו על כסאו, מהוד כסאי מהוד כבודי בכבוד ויקר לרבות כבודי במרום, ורום קומתו בתוך כל רמי הקמות ע' אלפים פרסאות, והרביתי כבודו מהוד כבודי, וזוהר עיניו כזיו כסא הכבוד, לבושו הוד והדר.

 

כתר מלכותו ת"ק על ת"ק פרסאות, ונתתי עליו מהודי והדרי מכבודי שעל כסא הכבוד, וקראתיו בשמי ה' הקטן שר הפנים ויודע רזים, וכל רז ורז גליתיו כאהוב, וכל סוד וסוד הודעתיו, כאשר קבעתי בפתח היכלו מבחוץ לישב ולעשות דין בכל פמליא שלי שבמרום. וכל שר ושר העמדתי לנגדו ליטול ממנו רשות לעשות רצונו.

 

שבעים שמות נטלתי משמותי וקראתיו בהן לרבות לו כבוד ויקר. ע' שרים נתתי בידו לפקוד להם בכל לשון. להשפיל גאים עד ארץ ולהגביה שפלים עד מרום, ולהכות מלכים ולהכניע רוזנים, ולהקים מלכים ורוזנים. והוא מהשנא עדנייא וזמנייא מהעדי מלכין ומהקם מלכין (דניאל ב, כא), וליתן חכמה לכל חכמי עולם ובינה ומדע לכל מביני מדע, ומנדע ליודעי בינה, והפקדתיו לגלות רזים ולהורות דין משפט. כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי (ישעי' נה, יא) אעשה לא נאמר אלא עשה, מלמד שכל דבר ודבר וכל שיח ושיח שיצא מפי הגבורה עומד מטטרו"ן שר הפנים ועושה הוא בעצמו ומקיים גזרותיו של הקב"ה.

 

ובכל יום ויום יושב מטטרון שלש שעות בשמי מרום וכותב את כל אותן נשמות של עוברין שמתו במעי אמן, ושל יונקי שדים שמתו על שדי אמן, ושל תינוקות של בית רבן שמתו על ה' חמשה חומשי תורה, ומביא אותם תחת כסא הכבוד, ומושיב אותם כתות כתות חבורות חבורות אגודות אגודות סביבות פניו, ומלמדן תורה וחכמה אגדות ושמועות ומסיימין להם ספר תורתן, שנ' (שם כח, ט) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים.

 

ושבעים שמות יש למטטרו"ן נער נאמן ה' הקטן, ונקרא זגנזגא"ל מפני שכל גנזי חכמה מסורין בידו, וכולם נפתחו למשה ע"ה בסיני עד שלמדו לו במ' יום, כשמטטרו"ן לומד תורה בע' פנים של ע' לשון, נביאים בע' פנים של ז' לשון, כתובים בע' פנים של ז' לשון, וכיון שכלו עליו מ' יום נשתכחו לו כולן בשעה אחת, עד שקרא לו הקב"ה ליפיפי"ה שרה של תורה ונתן לו במתנה כולם כבראשונה, שנאמר (דברים י, ד) ויתנם ה' אלי, ואחר כך נתקיימו לו שנאמר (מלאכי ג, כב) זכרו תורת משה עבדי וכו'.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, מתוך אהבה רבה וחמלה גדולה שאהבני הקב"ה יותר מכל בני מרומים כתב באצבעו בעט שלהבת וקשרה על כתר שבראשי אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, אותיות שנבראו בהם ימים ונהרות, אותיות שנבראו בהם כוכבים ומזלות, וברקים ורוחות, ורעמים שלג, וברד סופה וסערה, אותיות שנבראו בהם כל ערכי עולם וכל סדרי בראשית כולם, וכל אות ואות פורחות פעם בפעם כמראה הברקים, פעם בפעם כמראה הלפידים, פעם בפעם כמראה להבות אש, פעם בפעם כמראה צאת השמש בגבורתו ולבנה וכוכבים.

 

אמר ר' ישמעאל אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, כשקשר לי הקב"ה כתר זה בראשי זעו ממני כל שרי החיילים שבמרום ערבות וכל רקיע, ואפילו שרי אלים ושרי אראלים ושרי טפסרים שגדולים מכל מלאכי השרת המשמשין לפני כסא הכבוד זעות ומתרעדין ממני כשרואות, ואפילו שר סמא"ל שר כל המסטינים שהוא גדול מכל שרי המלכיות שבמרומים ירא ומזדעזע ממני. ואפילו מלאכי האש, ומלאכי הברד, ומלאכי הרוח, ומלאכי הזעם, ומלאך הזעף, ומלאכי הרעש, ומלאכי השלג והברד והמטר, ומלאך היום, ומלאך הלילה, ומלאך הלבנה, ומלאך החמה, ומלאך הכוכבים, ומלאך המזלות שמנהיגין את העולם מתחת ידיהן, זעין ומתרעדין ונבהלין ממני ורואים אותי ונפלו על פניהם, ואין יכולין להסתכל בי מפני הוד והדר וזיו זוהר יופי תואר נוגה אור כתר כבוד שעל ראשי.

 

מטטרו"ן הוא שר על כל השרים, ועומד לפני מי שנתעלה על כל אלהים, והוא נכנס תחת כסא הכבוד ויש לו משכן גדול של אור למעלה, והוא מביא אש חרישית ונותן באזני החיות כדי שלא ישמעו קול הדבור.

 

כשעלה משה למרום והתענה קכ"א תעניות עד שפתחו לו מעינות החשמל, וראה שלבו כלב האריה, וראה כתי צבאות סביביו לשרפו, ובקש משה רחמים על ישראל ואח"כ בקש רחמים על עצמו, ופתח היושב על המרכבה את החלונות אשר על ראשי הכרובים ויצאו אלף וח' מאות סניגורין על ישראל ומטטרו"ן שר הפנים עמהם, וקבלו תפלת משה ונתנו אותו בראש הקב"ה, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, צהלו ושמחו מפנים של שכינה, ואמרה למטטרו"ן שר הפנים מי הם אלו ולמי נותנים כל היקר והכבוד הזה, שנא' (נחום ב, ג) כגאון (בית) ישראל, ואמרו ה' חי וקיים. באותה שעה נענה אכתריא"ל י"ה ה' ואמר למטטרו"ן שר הפנים כל שמבקש מלפני אל תשיב אל תחזירהו ריקם, שמע תפלתו ועשה צרכיו בין מרובים בין מועטים. מיד אמר מטטרו"ן למשה בן עמרם אל תתירא תבע צרכיך בגיאות ובגבורה כי קרן עור פניך מסוף העולם ועד סופו, אמר לו משה שמא באשם אני, אמר לו מטטרו"ן שר הפנים למשה קבל אותה שבועה שאין בו הפר ברית, ונקרא שמו מטטרו"ן שנעשה מטטורו מראה מה שהקב"ה חפץ למלאכיו כי הוא לפנים, והוא מטטרו"ן רב ומורה דיעה את הילדים בני טובים, זהו מטטרו"ן מטרון לרשעה שאין בני אסנ"ת משגע"ח הנזכרים במסכת נדרים (כ, ב). ולמה המשיל את מטטרו"ן על כל בני מעלה, לפי שכשראה שחטאו דור המבול בנה בית חוץ למקומו ושם היתה בית תפלתו ולמודו ולא היה הולך בין העולם, ויתהלך חנוך את האלקים וסלקו בקול תרועה, עלה אלקים בתרועה עם השכינה ה' בקול שופר (תהלים מז, ו), להודיע שהצדיקים לפנים ממלאכי השרת, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל (במדבר כג, כג). וכן יסד הקליר אלה יהו מבפנים וכו'.

Comments