Våra föreningar

Vi som bor på Sågbacken är med i flera föreningar.

Sågbackens samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildar man för att ta hand om sådant som bör skötas gemensamt av flera fastigheter inom ett område. Vår samfällighetsförening har hand om

  • En anläggning för dricksvatten (ga:1)
  • En anläggning för sjövatten (ga:1)
  • Vägar i området (ga:2)
  • Viss gemensam mark i anslutning till vägarna (ga:2)
  • Båtklubbens bryggor, uppläggningsplatser och klubbhus (ga:3)

Lantmäteriet har i samråd med oss som bor på Sågbacken slagit fast vissa regler för anläggningarna och för hur kostnaders ska fördelas. Detta finns registrerat hos lantmäteriet och kan endast ändras genom en så kallad förrättning.

Ga:1 – vatten
Det här är den äldsta gemensamhetsanläggningen. Den sköts i praktiken av vattenlaget som, förutom att sätta igång vattnet på våren och stänga av det på hösten, sköter reparationer och underhåll.

Dricksvattenanläggning (ga:1)

En brunn på fastigheten 2:42 förser hela området med dricksvatten. För att vattnet ska räcka är det därför viktigt att vattnet inte missbrukas. Det är inte avsett för disk eller tvätt utan enbart för matlagning.

Området försörjs av ett ledningssystem med kranar utmed vägen. Många har dessutom dragit in dricksvatten i köket. Ledningssystemet fungerar bara på sommaren. På vintern får man istället hämta vatten vid tappstället vid Sågbacken 3.

Anläggningen sköts av Vattenlaget som, förutom att sätta igång vattnet på våren och stänga av det på hösten, sköter reparationer och underhåll.

Vi tar vattenprover två gånger om året. Det görs av ALcontrol AB.

Vattnet är kalkhaltigt. Det syns på beläggningen i kastrullerna. Dessutom innehåller vattnet radon. Halten är 840 bequerel per liter vilket med det gränsvärde som gäller räknas som tjänligt med anmärkning. Man ska dock minnas att gränsvärdet avser permanentboende. Dessutom är det faktiskt inte radon i dricksvatten som är det stora problemet. Radon i disk- och duschvatten är farligare. Sammantaget innebär detta att vi inte har för avsikt att göra något åt situationen.

Läs mer om vad statens strålskyddsinstitut skriver om radon i vatten.

Sjövattenanläggning (ga:1)

En anläggning i pumphuset, den gamla bykstugan vid Kvistabergsviken, förser oss med sjövatten.

Vattnet är mjukt och lämpar sig därför väl till varmvattenberedare för dusch och disk. Dessutom är tillgången god även en torr sommar.

Anläggningen sköts av Vattenlaget som, förutom att sätta igång vattnet på våren och stänga av det på hösten, sköter reparationer och underhåll.

Vid pumphuset finns en brygga där vattenintaget är monterat. Varje vår sätter vattenlaget igång vattnet genom att starta anläggningarna i pumphuset. Detta brukar ske i mitten av april. Ibland är det tjäle kvar i marken och isproppar i ledningen upp till området. Därför kan vi få vänta ytterligare någon vecka innan det fungerar som det ska. När vattnet sätts igång är det självklart viktigt att inga kranar står öppna.

I pumphuset finns två parallella anläggningar med pump och hydrofor. På det sättet har vi en större säkerhet: om den ena anläggningen skulle gå sönder kan den andra användas. Det har hänt flera gånger att en pump gått sönder.

Vägar (ga:2)

Vårt vägnät omfattar cirka 600 meter.

Från förrättningsbeskrivningen för Björknäs Ga:2:

Gemensamhetsanläggningen består av vägar och allmänna platser enligt karta. Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, parkeringsplats, vändplats, vägmärke.
Vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning) och underhållas på ett sådant sätt att erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafiksäkerheten inte äventyras.

I ga:2 ingår tre grönområden (allmänningar) som föreningen sköter.

Område 1 är den kil som går från Sågbacken ned mot ekhagarna, mellan fastigheterna 2:31 och 2:32.

Område 2 är ligger i anslutning till fastigheterna 2:9 och 2:10.

Område 3 ligger i anslutning till fastigheterna 2:18, 2:19 och 2:21.

Område 1 ska vara möjlig för alla att använda som en naturstig för att ta sig ned från området till hagarna. För att skapa denna stig har i första hand granar tagits ned och sly kommer att röjas. Ekar och tallar ska i största mån behållas.

Område 2 och 3 ska vara tillgängliga för alla i området och får inte brukas av enskilda fastighetsägare. Områdena ska slyröjas och träd som riskerar att rasa ska tas ned. Ekar och tallar ska i största möjliga mån behållas. Det finns dock enstaka ekar som bör tas ned: några som växer i klunga fast ekar tycker om att växa som solitärer och någon ek som står extremt nära vägen.

Båtklubbens anläggningar (ga:3)

Anläggningens underhåll och ekonomi sköts av Björknäs Båtklubb och dess funktionärer.

Björknäs Båtklubb, som startade sin verksamhet 1980, har till uppgift att tillhandahålla båtplatser och med detta förenlig service.

Klubben har två typer av medlemskap:

  • permanent medlemskap som innebär att anläggningsavgift har erlagts och att medlemskapet är tillsvidare
  • säsongsmedlemskap som innebär garanterad plats under en säsong i taget och kan sägas upp med 6 månades varsel.

Björknäs Båtklubb har en egen sida : http://batklubben.sagbackenbro.se

Styrelsen för samfällighetsföreningen har samma formella ansvar för ga:3 som för de två andra gemensamhetsanläggningarna. Funktionärer, regeländringar, budget och andra större förändringar ska därför alltid behandlas vid samfällighetsföreningens årsstämma.

Funktionärerna ansvarar för det löpande och praktiska arbete i båtklubben inklusive löpande ekonomisk administration och långsiktig underhållsplanering.

Björknäs sportstugeförening

Detta är en ideell förening som vi råder över helt själva. I motsats till en samfällighetsförening kan denna förening syssla med det vi själva bestämmer. Tidigare (före 2005) ingick allt utom vattenanläggningarna i sportstugeföreningens verksamhet men idag sysslar sportstugeföreningen främst med gemensamma arbetsdagar, midsommarfirandet, gemensamma fester och underhåll av Ladan.

Verkavikens samfällighetsförening

Genom att Björknäs Båtklubb behöver tillgång till den infartsväg som Verkavikens samfällighetsförening förvaltar har även vi på Sågbacken indirekt ett intresse i den vägen. Därför är vi även medlemmar i den föreningen. I praktiken märker man dock inte så mycket av detta medlemskap eftersom Björknäs Båtklubb står för den finansiering som åligger oss som medlemmar.

Underordnade sidor (1): Björknäs Båtklubb
Comments