อบรม PowerPoint Presentation

     คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรม เรื่อง "การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพด้วย PowerPoint Presentation Techniques" เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยากรนางสาวพัณณิตา  เจ้าประสงค์ เป็นผู้ให้การอบรม และนางสาวศิเนตร  กิ้มเส้ง กับนางสาวธันญ์วริน  สินธุติภัทร์ไกร เป็นผู้ช่วยการอบรมในครั้งนี้

Comments