เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 คณะครูช่วงชั้น 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโพธิธรรมารามและโรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ด้วยการทาสีกำแพงใหม่  นอกจากนี้ยังร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อม้านั่งหินอ่อนจำนวน 10 ชุด มอบให้กับทางโรงเรียนและวัดโพธิธรรมาราม  โดยกิจกรรมในครั้งนีมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมตามกำลังความสามารถ