บุคลากรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหัวหน้าครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณครูสุรพล  สัตยวินิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คุณครูจิระพงษ์  กีรติธนารุจน์ คุณครูพรทิพา  ลิ่มสุวรรณ
คุณครูนิภา  แซ่ลี้ คุณครูสิริลักษณ์  คหวิริยะโกศล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คุณครูเพียงใจ  รักเอี่ยม คุณครูศันสนีย์  ระดมกิจ
คุณครูจันทนา  ภิรมย์ คุณครูชาญ บูรณะพาณิชย์กิจ

คุณครูพุทธิพร  มีกาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูเบญจรัตน์   กองกาญจนะ คุณครูชาติชาย  โคกเขา คุณครูอรพรรณ  เจริญสุข
คุณครูวันวิสา  นฤมิตวงค์ คุณครูวัชระพล  สังข์ศิริ คุณครูอนุชา  รักสถาน
คุณครูพรไพลิน  ประดิษฐอุกฤษฎ์ คุณครูขวัญนภา   รัตนเดชา คุณครูธราเดช อิสราวสุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คุณครูนนฐกร  แก่นเจริญ คุณครูคิด   ทองได้คล้าย คุณครูชัชชัย   ชีช้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูสุชาภักดิ์  ทิพมาลี คุณครูธิติมา   พืชมงคล คุณครูสมชาย   เฉลิมสุขเจริญกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คุณครูวสุพล   คงดี คุณครูศิริชัย   อากะโรภาษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูภัทรพล  สิริมุสิกะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูเจษฎา   ประวาลปัทม์กุลบรรณารักษ์ห้องสมุดมัธยมศึกษา

คุณครูนริสา   อินทร์กรดฝ่ายแนะแนวการศึกษา
คุณครูอรพุทธ   กวินกาจกุลฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ผกท.คิด   ทองได้คล้าย
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนแสงทองวิทยา
ผกท.(พ) วสุ   คุรุเสถียรพร
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  
โรงเรียนแสงทองวิทยา