นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องและปฐมนิเทศ ในวันที่ 25/05/2559 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีวัจนพิธีกรรมซึ่งได้เชิญบาทหลวงบัญชา  กิจประเสริฐ อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธานในครั้งนี้  หลังจากนั้นได้เป็นกิจกรรมรับน้องซึ่งมีพี่ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 นำน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อสานความสัมพันธ์พี่น้องให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น