แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

       วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีให้การแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนแสงทองวิทยา  วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้อง SmartBoard ชั้น 5 อาคารพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
       Website : http://www.wandeecollege.com


Comments