วันที่ 3 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ได้ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง สมาร์ทบอร์ด ชั้น 5 อาคารพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 14. 00 น. โดยมีคุณครูอรพุทธ  กวินกาจกุล  เป็นผู้ดูแลการแนะแนวในครั้งนี้