หน้าแรก


http://admissions.trueplookpanya.com/

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ได้ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง สมาร์ทบอร์ด ชั้น 5 อาคารพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์กิจกรรมวันไหว้ครู 
ประจำปีการศึกษา 2559

       วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนแสงทองวิทยากำหนดให้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู


กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2559
       
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องและปฐมนิเทศ ในวันที่ 25/05/2559 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีวัจนพิธีกรรม......กิจกรรมจิตอาสา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัดโพธิธรรมาราม

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 คณะครูช่วงชั้น 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโพธิธรรมารามและโรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ด้วยการทาสีกำแพงใหม่  นอกจากนี้ยังร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อม้านั่งหินอ่อนจำนวน 10 ชุด


อบรม PowerPoint Presentation

       คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรม เรื่อง "การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพด้วย PowerPoint Presentation Techniques...
lms.saengthong.ac.th/lms

http://eps.saengthong.ac.th/academicmanagement

vexam

สมศ.

http://norsortor42.com/default.php

www.niets.or.th

คลังข้อสอบ
คลังข้อสอบ

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 
 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม
       
       นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ช่วงวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2559
แนะแนวศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

       วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีให้การแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนแสงทองวิทยา  วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้อง SmartBoard ชั้น 5 อาคารพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์