مستندسازي

مدير محترم، براي هر مساله اي راه حلي وجود دارد. خوشحال خواهم شد در يافتن راه حل ها با شما همراه باشم.                           تفكر - تلاش - توكل"

صفحه اول - تماس با من - رزومه - دست نوشته هاي مشاور مديريتثبت پيام

مستند سازي

مدير محترم: به زودي حركتي چشمگير در ارايه خدمات مجازي مشاوره براي طراحي و پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت در وبلاگ مشاور مديريت صورت خواهد گرفت. اگر چه پيش بيني مي شود اين حركت مورد انتقاد و اعتراض همكاران محترم مشاور قرار گيرد ليكن تنها هدف آن رضايت خاطر مشتريان بالفعل و بالقوه پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ايزو 9001 خواهد بود. نظرات