สื่อแนะนำบริการห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC SAC Library

การใช้ตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ

การใช้ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ

แนะนำห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)