@ TƯ LIỆU GỐC HÁN NÔM

Khi vào View contents xem tài liệu: click chuột 1/2 phải hoặc trái trang hình để sang trang.

大南典例撮要

Đại Nam điển lệ toát yếu (q.01)

大南典例撮要

Đại Nam điển lệ toát yếu (q.02)

大南典例撮要

Đại Nam điển lệ toát yếu (q.03)

大南典例撮要

Đại Nam điển lệ toát yếu (q.04)

大南國史演歌

Đại Nam quốc sử diễn ca

大越地輿全編

Đại Việt địa dư toàn biên (q.01)

大越地輿全編

Đại Việt địa dư toàn biên (q.02)

大越地輿全編

Đại Việt địa dư toàn biên (q.03)

大越地輿全編

Đại Việt địa dư toàn biên (q.04)

大越地輿全編

Đại Việt địa dư toàn biên (q.05)

大越歷代史總論

Đại Việt lịch đại sử tổng luận

大越史記捷綠總序

Đại Việt sử ký tiệp lục tổng tự

大越史記捷綠總序

Đại Việt sử ký tiệp lục tổng tự

東洋政治

Đông Dương chính trị

皇越地輿誌

Hoàng Việt địa dư chí

皇越歷代政要

Hoàng Việt lịch đại chính yếu

歷朝憲章類誌

Lịch triều hiến chương loại chí

南國地輿誌

Nam quốc địa dư chí

南史

Nam sử

議定整頓吏鄉會各社南民於北圻

Nghị định chỉnh đốn lại hương hội các xã Nam dân ở Bắc Kì

法越提携政見書

Pháp Việt đề huề chính kiến thư

國史纂要南史纂要

Quốc sử toản yếu: Nam sử toản yếu

越鑑通考

Việt giám thông khảo

越史要越南史要

Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.01)

越史要越南史要

Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.02)

越史要越南史要

Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.03)

越史鏡

Việt sử kính

越史

Việt sử (q.01)

越史

Việt sử (q.03)

越史新約全編大越史約

Việt sử tân ước toàn biên: Đại Việt sử ước (q.01)

越史新約全編大越史約

Việt sử tân ước toàn biên: Đại Việt sử ước (q.02)

朱族家譜

Chu tộc gia phả

大南正編列傳初集

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.01-03)

大南正編列傳初集

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.04-07)

大南正編列傳初集

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.08-11)

大南正編列傳初集

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.12-15)

大南正編列傳初集

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.16-20)

大南正編列傳初集

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.21-23)

大南正編列傳初集

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.24-29)

大南正編列傳初集

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.30)

大南典例撮畧新編 (工例)

Đại Nam điển lệ toát lược tân biên (Công lệ)

大南典例撮要畧新編 (戶例)

Đại Nam điển lệ toát yếu lược tân biên (Hộ lệ)

大南典例撮要畧新編 (吏例)

Đại Nam điển lệ toát yếu lược tân biên (Lại lệ)

大南典例撮要畧新編 (禮例)

Đại Nam điển lệ toát yếu lược tân biên (Lễ lệ)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.01)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.03)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.04)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.05)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.06)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.07)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.08)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.09)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.10-11)

大南一統志

Đại Nam nhất thống chí (q.16-17)

大南國史演歌

Đại Nam quốc sử diễn ca

大南寔錄前編

Đại Nam thực lục tiền biên ( q.01-02)

大南寔錄前編

Đại Nam thực lục tiền biên ( q.03-06)

大南寔錄前編

Đại Nam thực lục tiền biên ( q.07-09)

大南寔錄前編

Đại Nam thực lục tiền biên ( q.10-12)

大越史記全書

Đại Việt sử kí toàn thư ( q.11)

大越史記全書

Đại Việt sử kí toàn thư ( q.12)

大越史記全書

Đại Việt sử kí toàn thư ( q.13)

大越史記全書

Đại Việt sử kí toàn thư ( q.14)

大越史記全書

Đại Việt sử kí toàn thư ( q.15)

大越史記全書

Đại Việt sử kí toàn thư ( q.16)

大越史記全書

Đại Việt sử kí toàn thư ( q.17)

大越史記全書

Đại Việt sử kí toàn thư ( q.18)

地志類

Địa chí loại

地理篡要原派真傳

Địa lí toản yếu nguyên phái chân truyền

段族譜

Đoàn tộc phả

東稠段族譜

Đông Trù Đoàn tộc phả

閲憑日記

Duyệt bằng nhật kí - Thành thái ( 1897)

閲憑日記

Duyệt bằng nhật kí - Thành thái ( 1905)

皇黎抑齋相公遺集

Hoàng Lê Ức Trai tướng công di tập

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( luật mục )

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.02 )

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.03 )

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.04 )

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.05)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.06)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.07)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.08)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.09)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.10)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.11)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.12)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.13)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.14)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.15)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.16)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.17 )

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.18)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.19)

皇越律例

Hoàng Việt luật lệ ( q.20)

欽定大南會典事例

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (q.43)

欽定大南會典事例

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.45-47)

欽定大南會典事例

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.50-51)

欽定大南會典事例

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.52-53)

欽定大南會典事例

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.54-56)

欽定大南會典事例

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.57-58)

欽定大南會典事例

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.59-60)

欽定大南會典事例

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.61-62)

欽定越史通鑑綱目

Khâm định Việt sử thông giám cương mục (quyển thủ-01)

欽定越史通鑑綱目前編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục tiền biên (q.02-05)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.01-02)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.03-04)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.05-06)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.07-08)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.09-10)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.11-12)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.13-14)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.15-16)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.17-18)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.19-20)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.21-22)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.23-24)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.25-26)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.27-28)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.29-30)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.31-32)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.33-36)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.37-41)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.42-45)

欽定越史通鑑綱目正編

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.46-47)

吏閲日記

Lại duyệt nhật kí - Bảo Đại (1927-1928)

吏閲日記

Lại duyệt nhật kí - Duy Tân (1908)

吏閲日記

Lại duyệt nhật kí - Duy Tân (1909)

吏閲日記

Lại duyệt nhật kí - Duy Tân (1910)

吏閲日記-維新

Lại duyệt nhật kí – Duy Tân (1910)

吏閲日記-啓定

Lại duyệt nhật kí – Khải Định (1921)

吏閲日記-啓定

Lại duyệt nhật kí – Khải Định (1922)

吏閲日記-啓定

Lại duyệt nhật kí – Khải Định (1923)

吏閲日記-啓定

Lại duyệt nhật kí – Khải Định (1924-1926)

吏閲日記-成泰

Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1901)

吏閲日記-成泰

Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1904)

吏閲日記-成泰

Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1905)

吏閲日記-成泰

Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1906)

吏閲日記-成泰

Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1907)

吏房閲記-成泰

Lại phòng duyệt kí – Thành Thái (q.01)

吏房閲記-成泰

Lại phòng duyệt kí – Thành Thái (q.02)

六部小册

Lục bộ tiểu sách

南政曹閲記

Nam chính tào duyệt kí (q.01)

南政曹閲記

Nam chính tào duyệt kí (q.02)

南國地輿

Nam quốc địa dư

南國偉人傳

Nam quốc vĩ nhân truyện

議憑閲記

Nghị bằng duyệt kí

御製皇越律例

Ngự chế Hoàng Việt luật lệ

阮堂譜記

Nguyễn Đường phả kí

阮堂譜記

Nguyễn Đường phả kí

官吏陞銜縂册

Quan lại thăng hàm tổng sách

官吏陞銜縂册

Quan lại thăng hàm tổng sách

國朝正編撮要

Quốc triều chính biên toát yếu (q.01-02)

國朝正編撮要

Quốc triều chính biên toát yếu (q.03-04)

國朝正編撮要

Quốc triều chính biên toát yếu (q.05-06)

國朝鄉科錄

Quốc triều hương khoa lục (q.01)

國朝鄉科錄

Quốc triều hương khoa lục (q.02)

國朝鄉科錄

Quốc triều hương khoa lục (q.03)

國朝律學揀要

Quốc triều luật học giản yếu (q.hạ)

國朝律學揀要

Quốc triều luật học giản yếu (q.thượng)

國朝律例撮要

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.thượng)

國朝律例撮要

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.trung)

國朝律例撮要

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.01)

國朝律例撮要

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.02)

國朝律例撮要

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.03)

瓊璢節婦傳

Quỳnh Lưu tiết phụ truyện

新刊刑部則例

Tân san hình bộ tắc lệ

陞銜名籍

Thăng hàm danh tịch

陞銜名籍

Thăng hàm danh tịch

陞銜日記

Thăng hàm nhật kí

陞銜日記

Thăng hàm nhật kí

陞銜日記

Thăng hàm nhật kí

陞銜日記

Thăng hàm nhật kí

陞銜日記

Thăng hàm nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

吏閲日記

Lại duyệt nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記

Thăng thưởng nhật kí

陞賞日記文階

Thăng thưởng nhật kí văn giai

陞賞日記武階

Thăng thưởng nhật kí võ giai

陞賞品銜日記

Thăng thưởng phẩm hàm nhật kí

陞賞品銜日記

Thăng thưởng phẩm hàm nhật kí

陞賞品銜日記

Thăng thưởng phẩm hàm nhật kí

賞銜日記

Thưởng hàm nhật kí

賞銜日記

Thưởng hàm nhật kí

賞銜日記

Thưởng hàm nhật kí

賞銜日記

Thưởng hàm nhật kí

瑞應家譜

Thuỵ Ứng gia phả

錄日記

Tưởng lục nhật kí

錄日記

Tưởng lục nhật kí

文班銜册

Văn ban hàm sách

越史集要便覽

Việt sử tập yếu tiện lãm (q.01)

越史集要便覽

Việt sử tập yếu tiện lãm (q.02)

越史集要便覽

Việt sử tập yếu tiện lãm (q.03)

武班銜册

Võ ban hàm sách

陞銜名籍

Thăng hàm danh tịch

陞銜日記

Thăng hàm nhật kí

[人物歷史]

[Nhân vật lịch sử]

[勅封雜抄]

[Sắc phong tạp sao ]

鼎鍥大越歷朝登科錄

Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (q.02)

鄕約目錄廊甲貳

Hương ước mục lục làng Giáp nhị

延壽鄰上下簿

Diên Thọ lân thượng hạ bạ

御製越史總詠集

Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.01)

御製越史總詠集

Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.03-06)

御製越史總詠集

Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.08-10)

國朝登科

Quốc triều đăng khoa lục (q.04)

太平風物誌

Thái Bình phong vật chí

統會大族石譜

Thống Hội đại tộc thạch phả

狀元樗寮先生家譜

Trạng nguyên Hu Liêu tiên sinh gia phả

左青威吳族祖墓

Tả Thanh Oai Ngô tộc tổ mộ

傘圓山玉譜

Tản Viên sơn ngọc phả

三魁備

Tam khôi bị lục

集案翁潘佩珠

Tập án ông Phan Bội Châu

輯左傳

Tập tả truyện

太平廣記

Thái bình quảng ký

神霄玉格攻文

Thần tiêu ngọc cách công văn

安南地搞記

An Nam địa cảo ký

安南地理搞

An Nam địa lý cảo

安南一統志

An Nam nhất thống chí

安南初學史

An Nam sơ học sử

[白云庵詩集]

[Bạch Vân Am thi tập]

不可

Bất khả lục

改良蒙學國史教科書

Cải lương mông học quốc sử giáo khoa thư

高駢奏書地稿

Cao Biền tấu thư địa cảo

箴俗佳談

Châm tục giai đàm

昭琥先生撰史儀義

Chiêu Hổ tiên sinh soạn sử nghi nghĩa

制藝精華

Chế nghệ tinh hoa (q.01)

制藝精華

Chế nghệ tinh hoa (q.02)

制藝精華

Chế nghệ tinh hoa (q.03)

制藝精華

Chế nghệ tinh hoa (q.04)

制藝精華

Chế nghệ tinh hoa (q.05)

制藝精華

Chế nghệ tinh hoa (q.06)

[詔表]

[Chiếu biểu]

表論文體

Chiếu biểu luận văn thể

古今傳

Cổ kim truyền lục (q.02)

古文合選

Cổ văn hợp tuyển (q.01)

古文合選

Cổ văn hợp tuyển (q.02)

古文合選

Cổ văn hợp tuyển (q.03)

古文合選

Cổ văn hợp tuyển (q.04)

古文合選

Cổ văn hợp tuyển (q.05)

古文合選

Cổ văn hợp tuyển

古文合選

Cổ văn hợp tuyển (q.09)

古文合選

Cổ văn hợp tuyển (q.10)

埜史略編大越國阮朝寔

Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục (q.01)

埜史略編大越國阮朝寔

Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục (q.08-10)

埜史略編續紀

Dã sử lược biên tục kỷ

地輿誌]

[Địa dư chí]

地學精華

Địa học tinh hoa (q.01)

地學精華

Địa học tinh hoa (q.02)

地學精華

Địa học tinh hoa (q.03)

地理家寶

Địa lý gia bảo

地理左񢀏家傳

Địa lý Tả Ao gia truyền

地理便覽

Địa lý tiện lãm

丁朝事誌

Đinh triều sự chí

鼎鍥大越 歷登科錄

Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (q.01)

鼎鍥大越 歷登科錄

Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (q.03)

讀日本并吞中國之策之序文記

Độc Nhật Bản tính thôn Trung Quốc chi sách chi tự văn ký

讀史摘疑

Độc sử trích nghi

東洋政治

Đông Dương chính trị

東洋政治政治地誌集編

Đông Dương chính trị địa chí tập biên

海外血書

Hải ngoại huyết thư

皇明四夷

Hoàng Minh tứ di

皇朝一統地輿誌

Hoàng triều nhất thống địa dư chí

皇越詩選

Hoàng Việt thi tuyển

皇越春秋

Hoàng Việt xuân thu

學海場 門生浴沂譜

Học Hải trường môn sinh dục nghi phổ

學規新場開設

Học quy tân trường khai thiết

洪蒙課𠸗盘古各跡傳

Hồng Mông thuở xưa Bàn Cổ các tích truyện

香約񠆨上溪

Hương ước làng Thượng Khê

约社東結

Hương ước xã Đông Kết

[金星寶璽]

[Kim tinh bảo tỉ]

吏部條例

Lại bộ điều lệ

黎阮年代

Lê Nguyễn niên đại

黎朝帝王事業

Lê triều đế vương sự nghiệp

黎朝史記

Lê triều sử ký

歷代名臣言行綠

Lịch đại danh thần ngôn hành lục

南方名物備攷

Nam phương danh vật bị khảo (q.01)

南方名物備攷

Nam phương danh vật bị khảo (q.02)

南國佳事

Nam quốc giai sự

南史

Nam sử

阮堂譜記

Nguyễn đường phả ký

阮族家譜

Nguyễn tộc gia phả

人數鄕飲

Nhân số hương ẩm

譜記廟墓

Phả ký miếu mộ

潘佩珠小史

Phan Bội Châu tiểu sử

婦孺淺史歌

Phụ nhụ thiển sử ca

群方近跡

Quần phương cận tích

國朝前編撮要

Quốc triều tiền biên toát yếu

敕封廣澤大王]

[Sắc phong Quảng Trạch Đại vương]

山聖古蹟

Sơn thánh cổ tích

史歌

Sử ca

史歌

Sử ca (q.01)

史歌

Sử ca (q.02)

史歌

Sử ca (q.03)

鼓舞兑甲券例

Cổ vũ Đoài giáp khoán lệ

大南官制

Đại Nam quan chế

總論大越歷史總論

Đại Việt lịch sử tổng luận

大越史記全書

Đại Việt sử ký toàn thư

䧺王疆域備考

Hùng Vương cương vực bị khảo

䧺王玉譜

Hùng Vương ngọc phả

鄕飲社百祿義興

Hương ẩm xã Bách Lộc Nghĩa Hưng

欽定詠史

Khâm định vịnh sử (q.01)

欽定詠史

Khâm định vịnh sử (q.02)

欽定詠史

Khâm định vịnh sử (q.03)

欽定詠史

Khâm định vịnh sử (q.04)

欽定詠史

Khâm định vịnh sử (q.05)

欽定詠史

Khâm định vịnh sử (q.06)

欽定詠史

Khâm định vịnh sử (q.08)

京北񠙽土演國事

Kinh Bắc phong thổ diễn quốc sự

南北史書詠

Nam Bắc sử thư vịnh

南國地輿教科書

Nam quốc địa dư giáo khoa thư

御製越史總詠

Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.02)

御製越史總詠

Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.03)

法越提携正見書

Pháp Việt đề huề chính kiến thư

福基亭四約

Phúc cơ đình tứ ước

国朝律學揀要

Quốc triều luật học giản yếu (q.01)

国朝律學揀要

Quốc triều luật học giản yếu

史畧節要

Sử lược tiết yếu

北史詠史賦

Bắc sử vịnh sử phú

陽節演義

Dương Tiết diễn nghĩa

皇越新律

Hoàng Việt tân luật

大南國史演歌

Đại Nam quốc sử diễn ca

文明新學策

Văn minh tân học sách

文廟祀典

Văn Miếu tự điển

粤常氏季朝功臣三位大王玉譜古籙

Việt thường thị quý triều công thần tam vị đại vương ngọc phả cổ lục

皇越地輿誌

Hoàng Việt địa dư chí

江氏家譜

Giang Thị gia phả

天南正見歷史傳唐 𠁀演義

Thiên Nam chính kiến lịch sử truyện Đường đại diễn nghĩa

天南人物

Thiên Nam nhân vật

上粤篤岑大人書

Thướng Việt Đốc Sầm đại nhân thư

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q thủ)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.02)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.03)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.04)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.05)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.06)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.07)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.08)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.09)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.10)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.11)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.12)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu ( q.13)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.14)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.15)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.16)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.17)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.18-19)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.20-21)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.22)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.23)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.24)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.25)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.26)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.27)

少微節要

Thiếu vi tiết yếu (q.28)

承抄睿號

Thừa sao duệ hiệu

慈廉登科

Từ Liêm đăng khoa lục

陳朝興道王祠記

Trần triều Hưng Đạo vương từ kí

中學越史撮要

Trung học Việt sử toát yếu (q.01)

中學越史撮要

Trung học Việt sử toát yếu (q.02)

中學越史撮要

Trung học Việt sử toát yếu (q.03)

中學越史撮要

Trung học Việt sử toát yếu (q.04)

 

Comments