mapโครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสระโบสถ์
กิจกรรมศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวลศึกษาดูงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
โครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์
29-30 มีนาคม 2561
ร.ร โรงเรียนบ้านดงน้อย


โครงการยกระดับผลการสอบ O-Net
ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561

12-13-14 มิถุนายน 2560 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ป.6 และ ม.3
ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น ป.6 ม.3


18-19-20-23-24 มกราคม 2560
โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net
ประจำปีการศึกษา 2559


15 กันยายน 2559
การอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัย ทางการเงินกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์


12 พฤษภาคม 2559  โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรเรื่องการสร้างสื่อการสอนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ณ โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
โครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์
29-30 มีนาคม 2561
ร.ร โรงเรียนบ้านดงน้อย


สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านคลอง / โรงเรียนบ้านวังแขม
และโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

12-13-14 มิถุนายน 2560 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ป.6 และ ม.3
ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น ป.6 ม.3


18-19-20-23-24 มกราคม 2560
โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net
ประจำปีการศึกษา 2559


15 กันยายน 2559
การอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัย ทางการเงินกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์


วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 : โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์  ณ โรงเรียนบ้านดงน้อย
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  31 ม.ค. 2561 16:18 กิตติ ศรีโยธิน