முக்கிய தகவல்கள்

TÖe{¡VÖ J£ ›¡. ÚRÖÛN UÖÛY “¸eL ÛYT‰, ÙWÖyz RV¡eL ER°Y‰ ÚTÖÁ\ TX SÁÛU ÙNš• TÖe{¡VÖeLº• C£efÁ\]. ÚSÖšLÛ[ TW“• ˆÛUVÖ] TÖe{¡VÖeLº• E·[].

N—T†‡¥ J£ YÛL TÖe{¡VÖeL· L‚ ÙYzLÛ[ LÖyze ÙLÖ|T‡¥ SUeh ER°Y‰ ÙR¡VY‹‰ E·[‰. J£ YÛL TÖe{¡VÖeL¸¥ pX UÖ¼\jLÛ[ H¼T|†‡ C‹R p\“†RÁÛU ÙLցP TÖe{¡VÖeL· Y[ŸeLT|fÁ\]. CRÛ] Í‘ÚW ™X• ÙR¸†RÖ¥ L‚ ÙYz E·[ CPjL¸¥ C£eh• TÖe{¡VÖeL· p½‰ ToÛN Œ\UÖL J¸£•. CÛRÛY†‰ ATÖVUÖ] ÙYzL· C£TÛR A½‹‰ ÙLÖ·[XÖ•.

L‚ÙYzL· ÚTÖŸeLÖXjL· ˜z‹R‘ÁÄ• SÖy|eh RÛXY¦VÖL C£eh•. C‰ UÂRŸLºeh Uy|UÁ½ «XjhLºeh• G‡¡. A†‰PÁ r¼¿osZ¨eh• ˆjLÖ]RÖh•. C C‹R YÛL TÖe{¡VÖ ™X• G¸‡¥ L‚ÙYzLÛ[ L|‘z†‰ AL¼\XÖ•.

----------------------------------------------------------------------------------

ReLÖ¸ T¥ÚY¿ ÛYyP–ÁLºPÁ, `ÛXeÚLÖ’Á' GÁ\ ÚY‡ÙTÖ£Û[• ÙLց|·[‰. A‰RÖÁ ReLÖ¸eho pY“ Œ\†ÛR A¸ef\‰. `ÛXeÚLÖ’Á', CRV ÚSÖÛV•, “¼¿ ÚSÖÛV• R|ef\‰. NÛU†R Re

LÖ¸›¦£‹‰ `ÛXeÚLÖ’Û]' SU‰ EP•“ EPÚ] H¼¿eÙLÖ·f\‰. G]ÚY ReLÖ¸ UpV¥ A¥X‰ ReLÖ¸ NÖÍ `ÛXeÚLÖ’Äeh' S¥X BRÖWUÖh•.

CÁ¿ ReLÖ¸ J£ ‘Wp†RUÖ] LÖšL½. ReLÖ¸ C¥XÖU¥ SU‰ C‹‡V EQ°L· C¥ÛX. B]Ö¥ UeL· ˜RÁ˜RXÖL† ReLÖ¸ÛV TÖŸ†RÚTÖ‰ AYŸL· U]‡¥ CW| ÚL·«L· ÚRÖÁ½]: C‰ StNÖ]RÖ? N֐‘PeizVRÖ? C‰ TZUÖ A¥X‰ LÖšL½VÖ?

ÍTÖÂV NÖLN TV‚VÖ] ÙaŸ]ցÚPÖ ÚLÖŸyPÍ, ÙRÁ AÙU¡eLÖ«¥ C£‹‰ IÚW֐TÖ°eh† ReLÖ¸ «ÛRLÛ[e ÙLց| Y‹RÖŸ. B]Ö¥ C‰ BW•T LÖX†‡¥ KŸ AXjLÖW† RÖYWUÖL†RÖÁ Y[ŸeLTyP‰. ReLÖ¸ J£ SorYÛL† RÖYWe h|•T†ÛRo ÚNŸ‹R‰ GÁTRÖ¥ TX£• CÛR «Xef]Ÿ. ReLÖ¸VÖ]‰ `hP¥ YÖ¥' ‘WopÛ]ÛVUë, “¼¿ÚSÖÛV• iP H¼T|†Rei|• GÁ¿ 18-• ¼\ց| YÛW U£†‰YŸL· UeLÛ[ GoN¡†‰ Y‹R]Ÿ.

ARÁ‘Á, ReLÖ¸›Á CÛXLº•, R|Lº•RÖÁ Sor†RÁÛU YÖš‹RÛY, B]Ö¥ ReLÖ¸ TZ• £pVÖ]‰ GÁ\ ˜z°eh UeL· Y‹R]Ÿ. AÛRV|†‰ ReLÖ¸ «¿«¿ÙYÁ¿ “L² ÙT\† ÙRÖPjfV‰. ‘ÙWtreLÖWŸL· C‰ ÚSN†ÛR† Š|YRÖLe L£‡ `ÙTÖ•ÚU PÖUŸ' GÁ¿ ÙTVŸ syz]Ÿ. ARÖY‰ `AÁ“ B‘·' GÁ¿ AŸ†R•.

ReLÖ¸ÛV ˜RÁ˜R¦¥ ÙT£U[«¥ «Û[«†RYŸL· C†RÖ¦VŸLº•, ÍTÖÂVŸLº• BYŸ. AYŸL· CÛR `ÙTÖ•– ÚPÖÚWÖ' (RjL B‘·) GÁ¿ AÛZ†R]Ÿ. LÖWQ• AYŸL· «Û[«†R ReLÖ¸ YÛL UtN· Œ\UÖL C£‹R‰.

RÖYW«V¥Tz ReLÖ¸VÖ]‰ J£ TZUÖh•. 1893-¥ AÙU¡eLÖ«¥ LÖšL½Lºeh «‡eLT|• Y¡ÛV† R«ŸeL, A‹SÖyz¥ ReLÖ¸ÛV C\ehU‡ ÙNšR J£YŸ C‰ J£ TZ• GÁ¿ YÖ‡yPÖŸ. B]Ö¥ A‹R SÖy| EoN ‡UÁ\•, ReLÖ¸ J£ LÖšL½ GÁ¿ ˆŸT¸†R‰. ReLÖ¸ GÚTÖ‰• J£ LÖšL½VÖL TVÁT|†RTy| Y£f\ÚR R«W, TZUÖL A¥X; G]ÚY A‰ Y¡«‡“eh E¡V‰ GÁ\‰ AÙU¡eL ‡UÁ\•.

ReLÖ¸VÖ]‰ 10 ÙNÁz —yPŸ r¼\[°eh ÙT¡RÖL°• C£eLXÖ•, ÙY¿• 2 ÙN.—. ALX†‡¥ p½RÖL°• C£eLXÖ•. ReLÖ¸ GÁ\ÖÚX SUeho pY“ Œ\•RÖÁ OÖTL†‰eh Y£•. B]Ö¥ ToÛN, UtN·, BWtr Œ\†‡¨• iP ReLÖ¸ C£eh•. L¿“, C[tpY“, Tµ“, FRÖ Œ\•EÛPV A¡V YÛL ReLÖ¸Lº• E|.

ReLÖ¸VÖ]‰ LopRUÖ] E£ÛP Yz«ÚXÖ, ÚT¡eLÖš Yz«ÚXÖ C£eLXÖ•.

ÙNŸ¡ ReLÖ¸, ‡WÖyÛN† ReLÖ¸ ÚTÖÁ\ÛY ATzÚV N֐‘PT|fÁ\] A¥X‰ ToÛNe LÖšL½e iy|L¸¥ TVÁT|†RT|fÁ\]. ÙTÖ‰YÖL† ReLÖ¸VÖ]‰ s, ReLÖ¸ TÛN A¥X‰ `NÖÍ' RVÖ¡eL TVÁT|†RT|f\‰.

R¼ÚTÖ‰, EXL A[«¥ A‡LUÖL «Û[«eLT|• LÖšL½L¸¥ B\ÖY‰ CP†‡¥ ReLÖ¸ E·[‰. CÁ¿ EXL[«¥ TÂÙWPÛWe ÚLÖz PÁ ReLÖ¸ E¼T†‡ ÙNšVT|f\‰. ReLÖ¸ «Û[«T‡¥ q]Ö EXL†‡ÚXÚV ˜R¦P†‡¥ E·[‰. SU‰ C‹‡VÖ SÖÁLÖY‰ CP†‡¥ E·[‰.

----------------------------------------------------------------------------------


Comments