روز معلم

شمعی است گدازنده سراپای معلم

عشقی است پراکنده به رگ های معلم

در راه هنر سوزد و اندر ره دانش

قلب و تن و جان و همه اجزای معلم

در ظلمت گمراهی و در تیرگی جهل

نوری است فروزان، دل بینای معلم

کی بود نشانی ز ترقی و تمدن

هر گاه نبد، فکر توانای معلم

پیشاپیش روز معلم را به زحمتکشان عرصه تعلیم و

 تربیت کشور عزیزمان ایران بویژه عزیزانمان در

شهرستان جلفا و کلیبر تبریک میگوییم .


 
Comments