ایکــــــــــــــــــــیمیزده بیر اورک وار
یاری مـــــــــنده ، یاری ســـــــــنده

سئوگی آدلـــــی بیر آغاجــــــــیق
بوداق مــــــــنده، باری ســـــــنده
چیچــــک بیتر گــــول اوزونــــــــده ،

مین مـــــــعنا وار هـــر ســـــوزونده
بیر بولـــودوق گـــــــــوی اوزونـــــده

 
یاغـــــیش منده ، دُولــــــــی سنده
بیراووچـــــــــویام ، گـــــــوزوم اوودا

قاچ ها قاچـــــدا ، قُـــؤوها قـــــوودا
عــُومـرومـوز بیر شیرین ســـــــئودا

پَتـــــــَـــک مَنده،بالـــی سَـــــــنده