حسينه يرلر آغلار، گويلر آغلار
بتـول و مرتضي، پيغمبر آغلار

حسينون نوحه سين "دلريش" يازانـــــــــــدا 
مســـــــــــلمان سهلـدير كه كـــــافر آغـــــلار

كور اولميش گــــــؤزلرين قان دوتدي شمرين 
كه گورســــــــــــون اوز الينده خنجر آغــــــــلار

حسينون كـــــــــــؤينگي زهــــــــــــــــــرا الينده  
چكر قيحــــــــــــا قيامت، محشر آغـــــــــــــــــلار

آتاندا حرمــــــــــــــــله اوخ كــــــــــــــــــــــربلا ده  
 
گؤريدين دشمن آغـــــــــــــلار، لشكر آغـــــــــــلار

قـــــــــــــــــــــوجاغيندا، گــــــــــــــؤريدين ام ليلا
 
آليب نعش عـــــــــلي اكبر آغــــــــــــــــــــــــــــلار

رباب، نيسگيل دؤشنده سوت گــــــــــــــــــؤرنده 
عـلـــــــــــــــي اصغـــــري ياد ايلر آغــــــــــــــلار

باشينـــــدا كاكـــــــــــــل اكبر هـــــــــــواســــي 
 
يل آغلار، سنبل آغـــــــــــلار، عنبر آغـــــــــــــــلار

يازانــــــــــــــدا آل طـــه نوحـــــــه سين مــــــــن 
قلــــــــــــــم گـــــؤردوم سيزيلدار، دفتر آغـــــلار

علــــــــي، شق القمــــر، محــــــــــراب تيليت قان 
قــــــولاق وئر، مسجـــد اوخشار منبر آغـــــــــلار

علـــــــــي دن،شهــــريار ، ســــن بير اشـــــــــاره 
قـــــوجاقـــلار قبــري مالك اشتر آغـــــــــــــــــلار

شهریار