Sanskritam‎ > ‎Jahnavi Sanskrit E-Journal‎ > ‎FORMS‎ > ‎

Work with us

मान्याः
जाह्नवीति पत्रिकायाः समुचितरूपेण प्रकाशनार्थं विद्वज्जनानां सहयोगस्य अपेक्षा सर्वथा वर्तते एव। तत्र Editing/proofreading/review (Online/Offline) प्रभृतिकार्यनिमित्तं भवतां सहयोगः सादरं परिपाल्यते।  एतदर्थं कार्यानुगुणं  कार्यकर्तृभ्यः आर्थिकसाहाय्यमपि दीयते। कार्याभिलाषिणः सम्पर्कं साधयन्तु - E-mail jahnavisanskritjournal@gmail.com (Sub MUST be Editing/proofreading/review_ Your Name).

Comments