Контакти

 Началник
тел. 02/3125044 лок.120
fax.  02/3223354
e-mail: doza@iph.mk 
 

Лидија Николовска
дипл.инж. физ.
спец. по медицинска физика 
Персонална дозиметрија
тел. 02/3125044 лок,202
моб. 076/207626
fax.  02/3223354 ;   02/3125044 лок,202
e-mail: doza@iph.mk

Детекција на Радон
тел. 02/3125044 лок, 120 и 202
моб. 076/207626
fax.  02/3223354 ;   02/3125044 лок,202
e-mail: radon@iph.mk
Ивана Димитровa
дозиметрист


 


Моника Додевска
дозиметрист
Радиоаналитички тестирања
тел. 02/3147067  fax.  02/3223354 ; 
e-mail: radioekologija@gmail.com
 
Joрданка Анушева
Спец. санитарна хемија


Снежана Димовска
M-r  инж. металургМерни станици на доза на зрачење во овздухот
Систем за рано предупредување на радијациони несреќи

тел. 02/3147067    и  02/3125044 лок,204
fax.  02/3223354 ; 
e-mail: radioekologija@gmail.com

Дејан Даниловски

Дозиметрист.

Kалибрација на инструментација
тел. 02/3125044 лок.120
fax.  02/3223354
e-mail: doza@iph.mk


Велко Велев
дипл.физ.
спец. по медицинска физика
Тони Петковски
дипл.инж. физика

Контрола на квалитет на рентген апарати
тел. 02/3125044 лок,202   моб. 076/370128
fax.  02/3223354 ;   02/3125044 лок,220
e-mail: doza@iph.mk

Зоран Велковски

дипл.физичар
Љупчо Аризанкоски

дозиметрист
Мобилна дозиметрија

тел. 02/3125044 лок,220 моб. 076/370127 и 076/370129
fax.  02/3223354 ;   02/3125044 лок,220
e-mail: doza@iph.mkRushan Rrahmani
 дипл.физ.

 Владимир Величковски
дипл.физичар

Subpages (1): Локација