Детектиран Ru-106 во воздухот

24-10-2017

Лабораторијата за радиоекологија при Институтот за јавно здравје на РМ во филтрите за собирање на аеросоли во период 25 Септември- 02 Октомври 2017 г. , детектира присуство на Ru-106 со концентрации од 5.77 mBq/m3.

Измерената вредност на идентификуваниот радиоизотоп  не придонесува кон зголемување на дозата на изложеност на населението и не преставува опасност како по здравјето така и по животната среднина.

Дополнително, автоматскиот мониторинг систем за континуирана детекција на дозата низ  Р. Македонија, не забележа зголемување на дозата на зрачење.

Ru-106 е детектиран во примероците на аеросоли и во останатите радиометриски лаборатории од ALMERA мрежата ширум Европа во опсег на ниски концентрации: од mikro (µ) до  mili (m) Вekerel (Bq) на метар кубен.

Причината за појава на овој изотоп како и местото/државата на “испуштање“ сеуште не се познати.

Единствено со сигурност може да се потврди дека не се работи за некоја несреќа од нуклеарна електрана бидејќи одсуствуваат други радиоактивни изотопи индикатори за таков случај.

Ru-106 е радиоактивен изотоп кој се добива по вештачки пат и се користи во лечење на малигни заболувања во офтамологијата. Овој изотоп може да се користи и како извор на енергија на сателитите и вселенските летала.EURDEP мрежа

Од 12 Декември 2013, Македонија преку мониторинг системот на Институтот за јавно здравје на РМ е интегрален дел на Европската мрежа EURDEP за континуиран мониторинг на дозата на јонизирачко зрачење во
животната средина.

Лаборатории за јонизирачко зрачење и радиоекологија


Наши услуги

Дозата денес

IAEA - SSDLЧлен на светската мрежа на дозиметриски лаборатории  МААЕ-Виена- SSDL

EURADOS

 член на Европската мрежа на
дозиметриски лаборатории – EURADOS

Акредитација

Анкета

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDJUbE1INGNsd1pvWEZuVTNkdngtM3c6MQ#gid=0
Ве молиме за
вашето мислење за нашaтa работа
https://www.booking.com/s/23_8/a5159447
Map