Strona główna‎ > ‎

due diligence

Sporządzam due diligence nieruchomości na terenie całego kraju. Efektem działań jest przygotowanie Raportu dla Inwestora, w którym opisane są cechy nieruchomości i przedstawione wnioski na temat jej wykorzystania.

Due diligence to szczegółowy raport na temat nieruchomości – działki lub budynku - z uwzględnieniem zagadnień technicznych, funkcjonalnych,      prawnych, ekonomicznych, slużący umożliwieniu Inwestorowi podjęcia     decyzji dotyczącej zakupu lub przeznaczenia nieruchomości.                    

Ekspert przygotowujący raport, zbiera informacje z wielu dziedzin – analizuje cechy terenu lub budynku, jego najbliższe otoczenie, możliwości przyłączenia mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna itp.); sprawdza zapisy miejscowego planu zagospodarowania, a w przypadku jego braku – wytyczne wynikające z warunków zagospodarowania terenu. Bada stan prawny nieruchomości i terenów przyległych, możliwości budowy, przebudowy lub rozbudowy. Sprawdza, czy w pobliżu występują zagrożenia takie, jak wysypisko śmieci czy hałaśliwa trasa komunikacyjna, bądź ograniczenia takie jak strefa krajobrazu chronionego w obrębie nieruchomości. Ocenia stan techniczny dróg dojazdowych i warunki geologiczne terenu. Itp.

Często w ramach raportu dokonywana jest Analiza założeń inwestycyjnych Inwestora oraz Analiza zgłoszonej przez Inwestora dokumentacji projektowej.

Celem due diligence jest przedstawienie Inwestorowi oceny możliwości inwestycyjnych, zależnie od jego planów – gdy zamierza on kupić nieruchomość, lub gdy posiada nieruchomość i planuje jej wykorzystanie. W raporcie opisuje się cechy nieruchomości i ocenę ryzyka inwestycyjnego, z wnioskami dotyczącymi rekomendowanego sposobu wykorzystania tej nieruchomości oraz sugestią co do warunków jej kupna i wstępną oceną kosztów.
Due diligence sporządza się zazwyczaj przed uzgodnieniem warunków umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym i kupującym. Pomaga to uniknąć poważnego ryzyka inwestycyjnego. Z mojej praktyki pamiętam np. nieruchomość, która spełniała wszystkie warunki postawione przez Inwestora – działka miała dogodny kształt, wielkość, była korzystnie położona i niezabudowana. Jednak w trakcie analizy terenu stwierdziłem, że w poprzek jedynej drogi dojazdowej do tej nieruchomości leży wąska, ok. 5 m szerokości działka, o nieustalonym statusie własności. Dochodzenie, kim są właściciele, oraz doprowadzenie do ugody z nimi, pochłonęłoby znaczny czas, którego Inwestor nie miał. Zaniechał zatem transakcji, unikając w ten sposób zamrożenia na wiele lat kapitału w nieruchomość, której nie mógłby wykorzystać.
      
  
  
  
 
Comments