پایان نامه کارشناسی ارشد رسول زوارقی (ارائه‌ی الگویی برای ویژگی های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد ایران و...)

پایان نامه کارشناسی ارشد رسول زوارقی

عنوان: ارائه‌ي  الگويي براي ويژگي‌هاي نمايشي و رابط كاربري در اپك‌هاي وب‌بنياد كتابخانه‌‌اي براساس ملاك‌هاي موجود جهاني و نظرات صاحب‌نظران به منظور بررسي تطبيقي اپك‌هاي وب‌بنياد موجود كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني ايران

استاد راهنما: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

استاد مشاور: دکتر عبدالحمید معرف زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی

تاریخ دفاع: 1384/6/28

چكيده: هدف از انجام اين تحقيق ارائه‌ي يك الگوي پيشنهادي براي وضعيت نمايشي و رابط كاربري اپك هاي وب‌بنياد ايران براساس ملاك‌هاي موجود جهاني و نظرات صاحب‌نظران و نيز بررسي وضعيت فعلي و ارزيابي اپك‌هاي موجود در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني بر مبناي الگوي مذكور مي‌باشد. از سه روش مطالعات كتابخانه‌اي، نظرسنجي و مشاهده، براي انجام تحقيق استفاده شد. ابزار گردآوري داده‌ها نيز مطالعات كتابخانه اي و پيمايش در متون، و نيز سياهه‌ي وارسي بودند. جامعه‌ي تحقيق نيز عبارت بودند از: صاحب نظران ایرانی در زمینهی اپک ها و 6 اپک ایرانی که از طریق وب در دسترس هستند. از حاصل این پژوهش  و داده های گردآوری شده الگویی بدست آمد که در دو بخش ویژگی های نمایشی و رابط کاربری به ترتیب شامل  5و 9 معیار مختلف می باشد. در نهایت پس از انجام پژوهش مشخص شد که صاحب نظران ایرانی در حوزه‌ی اپک‌ها، بیشترین آشنایی و استفاده را از وب‌اپک نوسا دارند حال آنکه وب‌اپک پارس‌آذرخش بیشترین میزان نمرات را از سیاهه‌ی وارسی پژوهش بدست آورد. ترتیب رتبه‌ی  اپک های وب بنیاد ایران از نظر ویژگی های نمایشی عبارت است از: پارس آذرخش با 98/2 نمره رتبه‌ی اول، نوسا با 93/6 نمره رتبه ی دوم، پیام با 89/4 نمره رتبه‌ی سوم،  اراکل با    77/6 نمره رتبه‌ ی چهارم ایران داک با 68/2 نمره رتبه ی پنجم و گنجینه با 36 نمره از صد رتبه ی ششم. همچنین از نظر رابط کاربری ترتیب رتبه ها بدین گونه است: پارس آذرخش با 72/78 نمره رتبه ی اول، نوسا با 64/89 نمره رتبه ی دوم، پیام با 60/44 نمره رتبه ی سوم،  اراکل با  49/32 نمره رتبه ی چهارم، ایران داک با 42/89 نمره رتبه ی پنجم و گنجینه نیز با 18/44 نمره از صد رتبه ی ششم.  میانگین نمرات همه ی اپک های وب بنیاد ایران نیز از نظر ویژگی های نمایشی 76/17 و از نظر رابط کاربری 51/63 شد. نمرات این اپک ها نیز با لحاظ کردن هر دو ویژگی نمایشی و رابط کاربری عبارت بود از پارس آذرخش 89/45 ، نوسا 79/24 ، پیام 74/92 ، اراکل 63/47 ، ایران داک 56/04 و گنجینه 27/22. میانگین نمرات همه ی اپک ها از دو جنبه ی نمایشی و رابط کاربری نیز 64/40 محاسبه شد. يافته هاي جنبي اين تحقيق نشان داد كه صاحب‌نظران ايراني به ويژگي‌هاي رابط كاربري بيش از ويژگي هاي نمايشي اهميت مي‌دهند، حال آنكه اپك هاي وب‌بنياد ايران در مجموع، از ويژگي‌هاي نمايشي نسبت به ويژگي‌هاي رابط كاربري نمرات بيشتري كسب نموده‌اند. همچنين، مشخص شد كه از نظر صاحب‌نظران، بيشترين ويژگي‌هاي نمايشي را وب‌اپك نوسا و بيشترين ويژگي‌هاي مربوط به رابط كاربري را پارس‌آذرخش رعايت نموده‌اند.


فهرست مندرجات

فصل اول: کلیات پژوهش: 2-9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش: 10-111

فصل سوم: روش شناسی پژوهش: 112-118

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش:119-158

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری: 159-174

منابع و مآخذ: 175-194

پیوست1: الگوي نمايشي و رابط كاربري اپك‌هاي وب‌بنياد: 196-200

پیوست2:نمرات اپك‌هاي وب‌بنياد ايران از ويژگي‌‌هاي نمايشي و رابط كاربري: 201-204

پیوست3: پرسشنامه: 208-217

 

 

Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:08 AM
Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:09 AM
Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:09 AM
Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:07 AM
Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:08 AM
Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:08 AM
Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:08 AM
Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:08 AM
Ċ
Rasoul Zavaraqi,
Nov 2, 2009, 6:08 AM
Comments