ข้อมูลของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 ข้อมูล      ช่วงเวลาในการปรับปรุง      Website      กลุ่ม/ฝ่าย  โทรศัพท์      ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลกิจกรรมการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
- แบบประเมินตนเองความปลอดภัยด้านยา
- แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานของวิชาชีพเภสัชกร
- แบบสำรวจข้อมูลเภสัชบุคลากร                
 เดือนกันยายนของทุกปี     http://phdb.moph.go.th
ที่หมวด Download
 กลุ่มเทคนิคบริการ และบริการเฉพาะ
 02 - 5901628
 - ภัทรอนงค์
 - พรพิมล
ข้อมูล QRT และ QI    
 เดือนกันยายนของทุกปี   
http://phdb.moph.go.th
ที่หมวด Download
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ  02 - 5901636
 02 - 5901642
 - พัชรินทร์
 ราคาอ้างอิงอัตราค่าบริการ      ปรับปรุงตามคำสั่งกระทรวง      http://phdb.moph.go.th
ที่หมวด Download
ที่ คู่มือ / แนวทาง
 กลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพบริการ  02 - 5901741        
 - ศรีนวล
 ข้อมูลงานวิจัยสรส.   
 เดือนกันยายนของทุกปี     http://phdb.moph.go.th
ที่หมวด Application
ที่ ค้นหางานวิจัย
 กลุ่มวิจัย และพัฒนาด้านสุขภาพ   
 02 - 5901803
 02 - 5901804
 - วลัยพร
 - จินตนา        
 ข้อมูลระบบรายงานการติดเชื้อ
 เดือนตุลาคมของทุกปี     http://ict.moph.go.th/icn  กลุ่มวิจัย และพัฒนาด้านสุขภาพ   
 02 - 5901803
 02 - 5901804
 - สุกัญญา      
 ข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์
- ข้อมูลราคาอ้างอิงของยา


- ข้อมูลราคาอ้างอิงของเวชภัณฑ์มิใช่ยา
- การบริหารเวชภัณฑ์       
 
เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคมของ   ทุกปี  
เดือนมิถุนายนของทุกปี
เดือนเมษายนของทุกปี      
 http://phdb.moph.go.th
ที่หมวด Download  ที่หมวด Application
ที่ การนำเสนอข้อมูลดัชนีในรูปแผนที่ GIS
 กลุ่มสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล
 02 - 5901757
 - ทพ.จารุวัฒน์   

Comments