ขนาดการใช้ยาในเด็ก

Dicloxacillin Suspension (62.50 mg/ 5 mL)
Newborns Not recommended
Children < 40 kg 1) 25 - 50 mg/kg/ ต่อวัน แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง 2) 50 - 100 mg/kg/ ต่อวัน แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง ในกรณีใช้ใน osteomyelitis Osteoarticular infections) หรือ 4 - 8 mL/kg/day
Children > 40 kg and Adults 125 - 500 mg every 6 ชั่วโมง ให้วันละ 3 - 4 ครั้ง
Max Dose 2 กรัมต่อวัน
 
Penicillin V Suspension (125 mg/ 5 ML หรือ 200,000 unit / 5 mL)
Adults 5,000 unit - 50,000 unit/kg/day (หรือ 0.6 mL - 1.25 mL/kg/day) แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร
Children < 12 ปี 25 - 50 mg/ Kg/ วัน แบ่งให้ ทุก 4 - 8 ชั่วโมง (หรือ 1 - 2 mL/kg/day)
Max Dose 3 กรัมต่อวัน
 
Amoxycillin Suspension (125 mg/ 5 ML)
Children 20 - 50 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง (หรือ 0.8 mL - 2 mL/kg/day)
Subacute bacterial endocarditis prophylaxis 50 mg/kg ให้ก่อนทำฟัน 1 ชั่วโมง
Max Dose 2 กรัมต่อวัน
 
Erythromycin Estolate Suspension (125 mg/5 mL)
Children 30 - 50 mg / kg/ day แบ่งให้ 6 - 12 ชั่วโมง ( 1.2 mL - 2 mL/kg/day)
Max Dose 2 กรัมต่อวัน
 
Amoxycillin 125 mg + Clavulonic acid 31.25 mg (Suspension 156 mg/ 5 mL)
Children < 40 kg 20 - 40 mg/kg/day คิดจาก Amoxycillin แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง (0.8 mL - 1.6 mL/kg/day) หรือ 45 mg/kg/day หากแบ่งให้ทุก 12 ชั่วโมง ( 1.8 mL/kg/day)
 
Cephalexin Suspension (125 mg/ 5 mL)
Children 25 - 50 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 6 - 8 ชั่วโมง 1 mL - 2 mL/kg/day
Severe infection 50 - 100 mg/kg/day
Max Dose 4 กรัมต่อวัน
 
Cotrimoxazone (Bactrim) Suspension (TMP 40 mg + Sulphamethoxazole 200 mg ใน 5 mL)
Children 6 - 12 mg/kg/day โดยคำนวณจาก TMP (0.75 mL - 1.5 mL/kg/day ใช้น้ำหนักคำนวณได้เลยคิดจาก TMP แล้ว)
Pneunocystis carinili ให้ยาขนาด 15 - 20 mg/kg/day (1.88 mL - 2.5 mL/kg/day คิดจากน้ำหนักได้เลย)
 
Simethicone drop (40 mg/ 0.6 mL)
อายุน้อยกว่า 2 ปี ให้ 0.3 mL วันละ 3 - 4 ครั้ง
อายุ 2 - 12 ปี ให้ 0.6 mL วันละ 3 - 4 ครั้ง
 
Buscopan suspension (5 mg/ 5 mL เท่ากับ 1 mg/1 mL)
Children ให้ 0.3 - 0.6 mg / kg/ dose (0. 3 - 0.6 mL/kg/dose) ให้ทุก 6 ชั่วโมง
 
Domperidone Suspension (5 mg/ 5 mL เท่ากับ 1 mg/ 1 mL)
Children ให้ 0.2 - 0.4 mg/kg/dose ให้ทุก 4 - 8 ชั่วโมง (0.2 mL - 0.4 mL/kg/dose) หรือ 1.25 mL ต่อน้ำหนักตัว 5 kg
 
Guafenesin Surup (100 mg/ 5 mL)
Children โดยทั่วไปขนาดการให้ 12 mg /kg/day (0.6 mL/kg/day) ให้ทุก 6 ชั่วโมง
อายุ 6 เดือน - 2 ปี (infant) 25 mg - 50 mg (1.25 mL - 2.5 mL) ต่อการให้ยา 1 ครั้ง ให้วันละ 3 - 4 ครั้ง
อายุ 2 ปี - 5 ปี 50 mg - 100 mg (2.5 mL - 5 mL) ต่อการให้ยา 1 ครั้ง ให้วันละ 3 - 4 ครั้ง
Max Dose 2 - 5 ปี: 600 มิลลิกรัมต่อวัน, 6 เดือน - 2 ปี: 300 มิลลิกรัมต่อวัน
 
Ambroxol HCl Syrup (30 mg / 5 mL)
Children ให้ 1.5 mg/kg/day (0.25 mL/kg/day) ให้วันละ 2 - 3 ครั้ง
 
Tripolidine 1.25 mg + Pseudoephedine 30 mg ใน 5 mL
Children ให้ 4 mg/kg/day คิดจาก Pseudoephedine แบ่งให้วันละ 3 - 4 ครั้ง หรือ ให้ 0.67 mL/kg/day คิดจากน้ำหนักได้เลย
 
Chlorpheniramine maleate Syrup (2 mg / 5 mL)
Children ให้ 0.35 mg/kg/day (0.9 mL/kg/day) แบ่งให้วันละ 3 - 4 ครั้ง
 
Diphenhydramine HCl 10 mg/ 5 mL
Children ให้ 5 mg/kg/day (2.5 mL/kg/day) แบ่งให้วันละ 3 - 4 ครั้ง
Max Dose 300 มิลลิกรัมต่อวัน
 
Salbutamol syrup (2 mg/ 5 mL)
Children ให้ 0.1 mg/kg/dose (0.25 mL/kg/dose) ให้ยาทุก 6 ชั่วโมง
Max Dose 2 - 6 ปี : 12 mg ( 30 mL) ต่อวัน , 6 - 12 ปี : 24 mg (60 mL) ต่อวัน
 
Paracetamol Syrup (120 mg/ 5 mL) และ Paracetamol Drop (60 mg/ 0.6 mL)
Children ให้ 10 - 15 mg/kg/dose ให้ยาทุก 4 - 6 ชั่วโมง
Paracetamol drop 0.1 mL/น้ำหนักตัว 1 Kg
 
Ibuprofen Syrup (100 mg/ 5 mL)
Antipyretic 5 - 10 mg/kg/dose (0.5 mL - 0.75 mL/kg/dose) ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
Anti-inflammatory
Analgesic 4 - 10 mg/kg/dose (0.2 - 0.5 mL/kg/dose) ให้ทุก 6 - 8 ชั่วโมง
Max Dose Antipyretic: 40 mg/kg/day, Anti-inflammatory: 2.4 กรัมต่อวัน
 
Lactulose (3.35 g / 5 mL)
Age Starting Dose ( mL/day) Maintenance Dose ( mL /day )
Infants 5 5
อายุ 1 – 6 ปี 10 5
อายุ 7 – 14 ปี 15 10
Adults 15 - 30 10 - 15

 

เอกสารอ้างอิง

1. คู่มือการใช้ยาในเด็ก ( Drug Prescription in Children ), ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และ ผกากรอง ลุมพิกานนท์ พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2539พิมพ์ คอมเพรส แอนด์ ดีไซน์ 301/59 หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า จ.ของแก่น 40000

2. Klasco RK (Ed) : DRUGDEX System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood village, Colorado, USA., Available at http://www.thomsonhc.com (cited : 01/06/2007)

3. Pediatric Dosage Handbook, 13th edition