Mr. Damodar Bhakta Thapa

Rupaview Guest House,

Lekhnath-11, Pachbhaiya,

Kaski, Nepal

Phone No: 0097761622098/ 009779856023828

Email: rupaview@hotmail.com