Runhjulet

Runornas stora årshjul åskådliggör ett hela tiden pågående händelseförlopp speglande andens och materiens eviga omfamning i ständig rörelse och förvandling.

Det visar årstidernas gång och dygnets växlingar. Men det stannar inte vid det. Hjulet omfattar allt som existerar.

Eftersom ingenting lämnas utanför är allting inkluderat.

Hjulet är hela vår tillvaro i både yttre fysisk och inre metafysisk mening.

Det är både nuet, ögonblicket, och de väldiga, ofattbara tidrymder som omfattar hela den pågående skapelsen och evolutionen.

Hjulet visar på andens nedsänkande i och uppstigande ur materien.

Det visar på liv och död och på själens långa pilgrimsfärd genom otaliga inkarnationer.

Det åskådliggör ett ständigt pågående skeende återspeglat i naturliga och kosmiska cykler. Det visar hur allting hör samman, hur det nuvarande växer fram ur det förgångna och hur det formar det kommande.

Det visar hur dagen växer fram ur natten, rörelsen ur stillheten, det synliga ur det osynliga.

Varje runa har sin gåtfulla innebörd, sin framviskade hemlighet.

Bara i stillheten, i tystnaden, kan man höra de stilla runviskningarna. Vardagens larm dränker runornas knappt hörbara viskning. Så stanna upp och välkomna tystnad och stillhet.

Kanhända skall runorna då viska sina hemligheter i ditt öra.

Själens pilgrimsfärd är en lång vandring, en resa till synes utan början eller slut, lika evig som runornas stora årshjul. Vilka minnen rymmer själens djup? Vilka vandringar och färder har den upplevt? Vilka lärdomar och insikter har den oändligt mödosamt bärgat under otaliga tidrymder?

Ur Eddadikterna talar den långväga vandraren: "Vandringsman heter jag, från gångstig kommer jag... långt har jag vandrat."

Anden stiger ned i och genomtränger materien, ger den liv och anda, sätter tillvarons hjul i rörelse, ger mening och sammanhang åt allt som sker.

Runorna visar på sammanhangen, uttyder meningen med allt, visar vägen att vandra.

Mer om runorna...

© Helgi Harbarðr (aka Mats Bergman) 2015