Inauguration of Centre for Mindfulness by Deepa Kodikal - Part 1


Inauguration of Centre for Mindfulness by Deepa Kodikal - Part 2

   

Inauguration of Centre for Mindfulness by Deepa Kodikal - Part 3

Inauguration of Centre for Mindfulness by Deepa Kodikal - Part 4

   

Talk on Self Awareness By Shri Rajiv Kapur - Part I

Talk on Self Awareness By Shri Rajiv Kapur - Part 2

   

Manobodha se Manashanti by Shri. Sunil Chincholkar - Part 1

Manobodha se Manashanti by Shri. Sunil Chincholkar - Part 2


   

A Balanced Life is a Successful Life By Swami Shudhanand - Part 1


A Balanced Life is a Successful Life By Swami Shudhanand - Part 2

 
 
 
     
   
 

Fear and Anger Management - Shri Rajiv Kapur

 

Fear & Anger Management - A Short Excerpt From Rajivji's Talk

   
 

Session 1 - K Sharma

     

Session 2 - Coomi Vevaina

  
  
 

Session 3 - Shyamalan Durve

 

Session 4 - Mrs. Ranjana Gaur

  
 

Session 5 - Veerbhadrananad

 

Session 6 - Shri Rajiv Kapur

  
 

Session 7 - Gangadharan Menon

 

Session 9 - Dr Chinmaya Pandya

  
 

Session 10 - Mr Arvind Raghavan