ตัวอย่างโครงงาน

ċ
powerpoint.zip
Download
  7383k v. 1 Jan 23, 2011, 6:20 PM ลักษเดือน สนทอง
Ĉ คำนวณต้นทุน.xls
View Download
  32k v. 1 Dec 16, 2010, 8:55 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ โครงงานน้ำพริกแกงเผ็ดอนามัย.doc
View Download
  60k v. 1 Dec 16, 2010, 8:55 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว.doc
View Download
  56k v. 1 Dec 16, 2010, 8:56 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ โครงงานผลิตน้ำกระเจี้ยบ.doc
View Download
  71k v. 1 Dec 16, 2010, 8:56 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ โครงงานผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา.doc
View Download
  55k v. 1 Dec 16, 2010, 8:56 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ โครงงานเยลลีตะขบ.doc
View Download
  209k v. 1 Dec 16, 2010, 8:57 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ โครงงานส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจ.doc
View Download
  43k v. 1 Dec 16, 2010, 8:57 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ ตัวอย่างโครงงาน.doc
View Download
  470k v. 1 Oct 2, 2011, 8:59 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ บันทึกการปฏิบัติโครงงาน.doc
View Download
  100k v. 1 Jan 27, 2011, 6:14 PM ลักษเดือน สนทอง
ĉ แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงงาน.doc
View Download
  98k v. 1 Jan 16, 2011, 7:13 PM ลักษเดือน สนทอง
Comments