Disseny de rúbriques

Les rúbriques d'avaluació són uns documents presentats en forma de taules que permeten objectivitzar el procés d'avaluació d'activitats concretes. Aquestes documents també permeten oferir a l'alumne informació detallada del què i de com s'avaluaran les seves activitats. A la secció de recursos hem recollit una sèrie de documents que creiem podem ser de gran ajuda per introduir-se en la metodologia d'avaluar per aprendre.

Seguidament trobareu el model de rúbrica que ha elaborat el claustre de professors de l'institut de Gurb, i de sis punts que resumeixen bones pràctiques de la utilització i realització de rúbriques d'avaluació.

En el menú de l'esquerra trobareu exemples de rúbriques classificats segons les àrees que les han elaborat.


Bones pràctiques en la utilització i realització de rúbriques.


  1. Presentar la rúbrica abans de realitzar l'activitat d'avaluació.

  2. Si volem que l'alumnat participi de la creació de les rúbriques cal que tinguin un nivell d'expertesa òptim.

  3. Seleccionar amb cura les categories que avaluarem (avaluar masses categories pot resultar contraproduent)

  4. Permetre a l'alumnat realitzar autoavaluacions o coavaluacions.

  5. Permetre a l'alumnat tornar a lliurar les activitats després d'haver estat avaluades.

  6. L'impacte visual produït per molta informació organitzada en forma de taula pot ser un inconvenient. Es recomana espaiar la informació, crear subcategories per evitar paràgrafs molt extensos, utilitzar un codi de colors que determini la importància de les categories, ressaltar el què considerem més important...