เมื่อผู้เสนอโครงการผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว (Screen) 
ต้องส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้

    ( 1 ) เอกสารโครงการ 10 ชุด
    ( 2 ) แบบฟอร์มหนังสือรับรองการดำเนินกิจกรรม (หน้าสุดท้ายของแบบเสนอโครงการ)


ที่อยู่เพื่อส่งไปรษณีย์ : 

ตู้ ปณ.2023 ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ 10332 


สถานที่ตั้งสำนักงาน

        สำนักงาน
        แผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

        ที่ตั้ง         1832 
                      ถนนบรรทัดทอง แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
                      โทรศัพท์/โทรสาร 02-1154072

   E-mail : rubnong@gmail.com 

   
       Website : www.rubnong.com

  
                                ข้อมูลข่าวสาร?
                                ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวกิจกรรม
                                ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่