“ ขณะนี้แผนงานอยู่ระหว่างการสรุปผลงานและการทบทวนยุทธศาสตร์การ

ดำเนินงาน   จึงของดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในช่วงต้น

ปีการศึกษา 56  หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณเพ็ญลักษณ์  เทศสุวรรณ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทร 0-2343-1500 ต่อ 1106  โทรสาร 0-2343-1551

ประกาศเปิดรับการสนับสนุนทุนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา เปิดรับโครงการรณรงค์สนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ Activity No L in Campusนิสิตนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2556

โดยเปิดรับโครงการที่มีเนื้อหากิจกรรม ดังนี้

            1. กิจกรรมรณรงค์ด้านดนตรีระหว่างสถาบัน

            2. กิจกรรมรณรงค์ด้านกีฬาเครือข่ายระหว่างสถาบัน

            3. กิจกรรมรณรงค์ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในสถาบัน

           เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งโครงการกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ต้องเป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกิจกรรมดังกล่าวและเป็นการรณรงค์ การสื่อสาร และการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย นิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษา

           (รอบที่ 1)      กำหนดส่งโครงการภายใน                                    ยังไม่กำหนด   

                                ทราบผลภายใน                                               ยังไม่กำหนด 

                                ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม                              ตลอดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

***หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์รับยื่นข้อเสนอโครงการให้เฉพาะสถาบันที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแผนงานฯในปีนี้เท่านั้น


ทิศทางกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ปี 2556

1. มุ่งเน้นกิจกรรมเชิงรุก เชิงนโยบายของที่ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
2. กิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ทุกกิจกรรม ตลอดปี
3. ยกระดับและพัฒนางานเครือข่ายสถาบันให้มีความแข็งแรงเชื่อมโยงกิจกรรมกับการรณรงค์สื่อสารเพื่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถาบันโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ผลทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชน
(โดย ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล)

Download 
Download โปรแกรมแสดง 64 รายการ
รอบเข้าพิจารณาโครงการรหัสโครงการชื่อสถาบันจังหวัดผลการพิจารณา [งบอนุมัติจะแจ้งกลับทางอีเมล์]
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รอบเข้าพิจารณาโครงการรหัสโครงการชื่อสถาบันจังหวัดผลการพิจารณา [งบอนุมัติจะแจ้งกลับทางอีเมล์]
รอบที่ 1 55R0001 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  มหาสารคาม อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0002 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  อุดรธานี อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0003 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอนแก่น อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0012 มหาวิทยาลัยราชธานี  อุบลราชธานี อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0014 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0015 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0016 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0021 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ปรับแก้พัฒนาโครงการ  
รอบที่ 1 55R0022  มหาวิทยาลัยอีสาน  ขอนแก่น ไม่อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0025 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  ขอนแก่น อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0030 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  สกลนคร อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0032 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  นครราชสีมา อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0036 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี  อุดรธานี สนับสนุนสื่อ 
รอบที่ 1 55R0038 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อุดรธานี ปรับแก้พัฒนาโครงการ  
รอบที่ 1 55R0017 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0031  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0006 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ปทุมธานี อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0009 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0020 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0033 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นนทบุรี อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0034 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพมหานคร อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0035 วิทยาลัยพณิชการธนบุรี   กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0013 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  สงขลา อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0018 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นครศรีธรรมราช อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0008 มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาท  อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0039 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  นครนายก อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0007 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เชียงใหม่ อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0011  มหาวิทยาลัยเนชั่น  ลำปาง อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0037 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0019 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ฉะเชิงเทรา อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0028 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 1 55R0026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปรับแก้พัฒนาโครงการ  
รอบที่ 1 55R0040 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระฯ  กรุงเทพมหานคร ปรับแก้พัฒนาโครงการ  
รอบที่ 1 55R0041 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี ปรับแก้พัฒนาโครงการ  
รอบที่ 2  55R0023 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์ อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0046 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 2  55R0049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  ลำปาง  อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0042 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 2  55R0010 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ชลบุรี อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 2  55R0051 มหาวิทยาลัยคริสเตียน  นครปฐม ไม่อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0048 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  นนทบุรี  อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0050  วิทยาลัยปทุมธานี  ปทุมธานี  อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0052  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  กรุงเทพมหานคร  อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 2  55R0053 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  อนุมัติ 
รอบที่ 1 55R0054 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร  อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0056 วิทยาลัยราชพฤกษ์  นนทบุรี  อนุมัติ-มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รอบที่ 2  55R0057 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร  ไม่อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0047 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0055 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ปทุมธานี ไม่อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0059 9 ทันเกมส์  กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0058 Organizer  กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0060 คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0061 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ปทุมธานี  อนุมัติ 
รอบที่ 2  55R0062 ชมรมส่งเสริมสุขภาพสโมสรคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก อนุมัติ 
รอบที่ 3  55R0063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ไม่อนุมัติ 
รอบที่ 3  55R0065  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ 
รอบที่ 3  55R0066  วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี  จังหวัดอุดรธานี อนุมัติ 
รอบที่ 3  55R0067  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  นครสวรรค์ ปรับแก้พัฒนาโครงการ  
รอบที่ 3  55R0064  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อนุมัติ 
แสดง 64 รายการ
Ċ
รับน้อง ปลอดเหล้า,
25 เม.ย. 2555 02:41
Ċ
รับน้อง ปลอดเหล้า,
24 พ.ค. 2554 01:56
Ċ
รับน้อง ปลอดเหล้า,
5 ก.ค. 2555 01:55