TRANG WEB CÁ NHÂN

TÔ THANH SƠN                   Liên kết web              

 

 Trong cuộc sống, có bốn điều mà ta không sao sửa chữa được:

- Khi hòn đá...đã ném đi.

- Khi lời nói...đã buông ra


- Khi cơ hội... đã bỏ lỡ.


- Khi thời gian... đã trôi qua.