ประวัติ (CV)

ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.วาสนา  แก้วหล้า

ผู้ช่วยอธิการบดี


ประวัติ  ผลงาน
  1. ชื่อ  นามสกุล (ภาษาไทย)    นางวาสนา  แก้วหล้า    ชื่อ  นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ)
     
Mrs. Wasana  Kaewla
 2. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ
 ตำแหน่งบริหารงานวิชาการ  2.1  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.2 ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ตำแหน่งงานบริการวิชาการ2.3  ผู้อำนวยการศูนย์หอจดหมายเหตุอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี พ.. 2550 -2558
2.4 ผู้จัดการวารสารและบรรณาธิการวารสาร People and Society in Local Culture Vol. 1-2010 ถึงปัจจุบัน Vol.7 – 2016
2.5 ผู้จัดการวารสารและบรรณาธิการวารสาร Asia Pacific Journal of Medical Humanities and Social Medicine Vol.1- 2014 ถึงปัจจุบัน Vol.3 - 2016
2.6 เป็นที่ปรึกษากองบรรณาธิการระหว่างประเทศของวารสาร Medical Journal of Dr. DY Patil University Jan-Feb 2016 vol.9 Issue 1
 3. หน่วยงานที่อยู่และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  E – mailโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.
(ที่ทำงาน) 044
041622 
โทรสาร 044 521393 มือถือ 081 7603441 E – mail : wasana.k3 @hotmail.com , wasana.wasanak3@gmail.com
 4. ประวัติการศึกษา 

ปีการศึกษา

สถาบัน

วุฒิ

วิชาเอก

2531

วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี)

การพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2538

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พย.ม.

สุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

      2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปร.ด. (Ph.D.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภูมิภาค

(กลุ่มสาธารณสุขชุมชน) 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพในการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย5.1  หัวหน้าโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย  
5.2  งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

 

1. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาการแพทย์พนมดงรักจากอโรคยาศาลาในไทยและกัมพูชา  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ทำวิจัยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552

2. การวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลออาการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ-เขมร:กรณีศึกษาวัดในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2553 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ตีพิมพ์ผลงานและนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ(ICSSS:2011)International Conference on Sciences and Social Sciences 2011 : Sustainable Development. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3. การวิจัยเรื่องคุณค่าการแพทย์พื้นบ้านในระบบสุขภาพชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์ปี พ.. 2553 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำวิจัยแล้วเสร็จปี พ.ศ.2554   

 

4. การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้องรังด้วยโรคเบาหวาน ปี พ.. 2554 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 จำนวน 800,000 บาท)ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทำวิจัยแล้วเสร็จในปี 2555

 

5. การวิจัยเรื่อง  การจัดการภูมิรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตช้างในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงปี พ.. 2554 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 จำนวน 150,000 บาท )ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทำวิจัยแล้วเสร็จในปี 2555

 

6. การวิจัยเรื่อง  คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาวปี พ.. 2554 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 )  จำนวน 150,000 บาท ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทำวิจัยแล้วเสร็จในปี 2555

 

7. การวิจัยเรื่อง  ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ในระบบสุขภาพชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (Local craftsmanship wisdom on community health system of Mon –Khmer Ethnic Groups in Surin province, Thailand and Siemreap province, Cambodia)  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 )  จำนวน 400,000 บาท ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทำวิจัยแล้วเสร็จในปี 2558

8. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชุมชนแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง (Skill development for using English learning of pupils in elephant community tourism place)ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 2)  ทำวิจัยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558

๙. ภูมิปัญญาการบำบัดโรคผ่านระบบศาสนสถานนิกายมหายานในระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มเชื้อสายมองโกลอยด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้( Local health care wisdom via Mahayana Buddhist religious center in community health system of Mongoloid Race Groups in East Asia and Southeast Asia )ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.ปีงบประมาณพ.ศ. 255๙ )  จำนวน ๕00,000 บาท ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ กำลังดำเนินการวิจัยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 255๙ - ๒๕๖๐

ปัจจุบันดำเนินการวิจัยโดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

1. การวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาการบำบัดโรคผ่านระบบศาสนสถานนิกายมหายานในระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มเชื้อสายมองโกลอยด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Local health care wisdom via Mahayana Buddhist religious center in community health system of Mongoloid Race Groups in Wast Asia and Southeast Asia)ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 )  จำนวน 500,000 บาท ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คาดว่าทำวิจัยแล้วเสร็จในปี 2559 - ๒๕๖๐


เป็นผู้ร่วมทีมวิจัยในโครงการวิจัย 1.  การวิจัยเรื่อง มิติทางจิตวิญญาณในภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษากลุ่มฮินดูวัฒนธรรมอินเดียนอกชมพูทวีปในเขตมหาสมุทรอินเดีย (Spiritual aspect in local health care wisdom in community health system of extra - south Asia Hinduism setting in Indian ocean area ) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.ปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๐ )  จำนวน 100,000 บาท ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ คาดว่าทำวิจัยแล้วเสร็จในปี 25๖๐ - ๒๕๖๑
 6. ผลงานทางวิชาการ บทความ ตำราและการเผยแพร่ 


 ปี พ.ศ.25501. นำเสนอบทความเรื่อง Rice and Kao Pun :Wisdom’s health food  in Mae khong sub-region.

          ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้อง ทัณฑวาล์ธิเธียรเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นำเสนอบทความด้วยวาจา)

 ปี พ.ศ.25512. ตีพิมพ์บทความเรื่องข้าวและข้าวปุ้น: ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพในลุ่มน้ำโขง ในวารสารลุ่มแม่น้ำมูล วารสารศิลปะและวัฒนธรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำการศึกษา 2551 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

3. นำเสนอบทความเรื่อง Sakpherd : Belief and Way of Life on kui (kuoy) The 3 rd Surindra International Folklore festival  21-22 January,2008  THAILAND

4.นำเสนอบทความเรื่อง “The Belief’s system Eco-Ethnic of Ban Truem ” The 3 rd Surin International Folklore Festival 21-22 January , 2008 Surindra Rajabhat University ,THAILAND  at  Thongtarin Hotel , Surin province

5. บทความเรื่องอาหารและสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความทันสมัยในภูมิภาคพนมดงรัก นำเสนอในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2551 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2551 ณ  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม 4 ประชากร และสุขภาพ)

6.บทความโปสเตอร์เรื่อง การฟื้นฟูระบบความเชื่อ นิเวศวิทยาวัฒนธรรมทางอาหาร และการบริโภคของชาวกูย(กวย)บ้านตรึม นำเสนอในการประชุมสาธารณสุขห่างชาติ ครั้งที่ 12 ภาวะโลกร้อน: ผลกระทบต่อสุขภาพและความรับผิดชอบในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเอ็มบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

7. ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง Diabetes mellitus : Reconstructed paradigms of management in rural Thailand ตีพิมพ์ในวารสารภาษาต่างประเทศ ชื่อ Surindra Journal of Local Development Volume 2 ,Number 1 , 2008 ISBN 1905-8179  ปี 2552

8. นำเสนอบทความวิชาการภาษาต่างประเทศเรื่อง “Health : A paradigms of Culture Anthroplogy ” In the 3 rd International Conference on Greater Maekhong Sub-region University Network : Education , Sustainable Development and Regional Tourism  Loei Rajabhat Univerity THAILAND 27-30 August 2008

9. นำเสนอบทความวิชาการภาษาต่างประเทศเรื่อง “Food and Health on Ethnicity : Indigenous Knowledge and Modern Influences in Phanom Dongreak Regions” ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ Maekhong Discovery มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีพ.ศ. 2551 

 ปี พ.ศ.255210. ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง Health : Paradigms of Culture Anthropology ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศชื่อ  Surindra of People and Society in Local Culture Volume 1, number  1 ,2009 ISBN 1960-4624

11. บทความเรื่อง Reflection on comparative study on consumption and health : A cuisine wisdom in rural Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ภูมิปัญญาอาหารนานาชาติ “International Cuisine wisdom” The 4 th Surin International Folklore Festival m January 21 ,2009 Surindra Rajabhat University , Thailand  ณ จุดที่ 1 โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

12.บทความโปสเตอร์เรื่อง การดูแลสุขภาพอีสานใต้ในสตรีชาวเขมรและกูย : กรณีศึกษากล่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก วันที่ 21 มกราคม 2552 จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมทัณฑวาลธิเธียร์เตอร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิ SIFF และบัณฑิตวิทยาลัย

13. บทความงานวิจัยเรื่องแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาการแพทย์พนมดงรักจากอโรคยาศาลาในไทยและกัมพูชา ในงานการนำเสนอผลงานแห่งชาติ 2552  (Thailand Research Expo 2009) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าห้างเซ็นต์ทรัล เวิร์ล กรุงเทพมหานคร

14. นำเสนอบทความวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์

          นำเสนอบทความวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาการที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก In the 2 nd Greater Maekhong Sub-region Conference on Sustainable Development (GMSCOS) September 8-9 , 2009 at Nakhon Phanom province Reverwing Hotel, Nakhon Phanom Province ,Thailand . และมีบทความใน Proceeding of Greater Mekong Sub-region Conference on Sustainable Development.

 ปี พ.ศ.255315. ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง A Self – Reliant Therapeutic Procedure and A Tray of Functional Foods of the Austro – Asiatic Ethnic Groups : A case study of Cambodia ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศชื่อ Journal of People and Society in Local Culture Volume 1, number  ,2010 ISBN 2228-8899  (p.117-147)   Surindra Rajabhat university Press
 ปี พ.ศ.2554

 16. ตีพิมพ์ผลงานและนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลออาการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ-เขมร:กรณีศึกษาวัดในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ(ICSSS:2011)International Conference on Sciences and Social Sciences 2011 : Sustainable Development. วันที่ 21-22  กรกฎาคม 2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

17. ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย เรื่องการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้องรังด้วยโรคเบาหวาน  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. เดือนกันยายน ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 ณ จังหวัดชลบุรี

 

18.ตีพิมพ์ผลงานบทความวิจัย เรื่อง The Value on Traditional Medicine in Community Health System : A case study of Khmer Ethnic Groups in Surin province. วารสารภาษาอังกฤษ People and Society in local culture      Volume 2,Number 1, 2011 ISSN : 2228-8899 (p.82-99) Surindra Rajabhat university Press.

 ปี พ.ศ.2555

 19.  นำเสนอผลงานการวิจัยในรูปวาจา และโปสเตอร์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย เรื่องการจัดการภูมิรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตช้างในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ในโครงการ การสร้างนักวิจัยและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง  งบประมาณปีพ.ศ. 2554  ในการประชุมวิชาการโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2555ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 20. นำเสนอผลงานการวิจัยในรูปวาจา และโปสเตอร์  เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย เรื่องคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร กรณีวัดในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว  ในโครงการ การสร้างนักวิจัยและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง งบประมาณปีพ.ศ. 2554  ในการประชุมวิชาการโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2555ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

21.ตีพิมพ์ผลงานและนำเสนอโปสเตอร์บทความวิจัยเรื่อง การจัดการภูมิรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตช้างในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ในการประชุมวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ การพัฒนาชุมชนบนฐานการวิจัยตามวิถีพอเพียงวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2555  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

22.ตีพิมพ์ผลงานและนำเสนอโปสเตอร์บทความวิจัยเรื่อง คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร กรณีวัดในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว  ในการประชุมวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ การพัฒนาชุมชนบนฐานการวิจัยตามวิถีพอเพียงวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2555  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

23.  ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง The Learning Resource for Community : Case study of the Traditional Phanom-Dongreak Medicine from Ah-Lokaya Sala in Thailand and Cambodia. Journal of People and Society in Local Culture Volume 3, number  1 ,2012 ISBN 2228-8899  (p.57 - 64)   Surindra Rajabhat university Press.

 

24. ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 7 (2). กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 . ISSN 1906-1641


 ปี พ.ศ.2556 
  ปี พ.ศ.2557 
  ปี พ.ศ.2558 25. บทความเรื่อง ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ในระบบสุขภาพชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (Local craftsmanship wisdom in Community Health Systems of Khmer Ethnic Groups in Surin province,  Thailand and Siem Reap, Cambodia) นำเสนอด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และสัมมนาวิชาการ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 " งานวิจัย ช่วยไทย เศรษฐกิจอุดม สังคมยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ นำเสนอในรูปการแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo 2015 ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

26. การนำข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างโดยใช้สาระจากท้องถิ่น (The data and local knowledge using for student learning in the tourist village of elephants by local storyOral Presentation in the National Seminar on Rajamangkala University of Technology, Surin Campus on 8 July 2015 นำเสนอด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และสัมมนาวิชาการ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 งานวิจัย ช่วยไทย เศรษฐกิจอุดม สังคมยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ นำเสนอในรูปการแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo 2015 ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

๒๗. ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Local wisdom on Traditional Nutrition which related on Diabetes Mellitus of Mann, Mog, and Chakma's Ethnic Groups in Tripura, North-Eastern of India. .Journal of People and Society in Local Culture Volume , number ,201๓ ISBN 2228-8899  (p.๑๔๕ - ๑๕6)   Surindra Rajabhat university Press.

๒๘. ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Skill Development for Using English Learning of pupils in elephant community Tourism place. Journal of People and Society in Local Culture Volume , number  ,2015 ISBN 2228-8899  (p.๑๑๘ - ๑๓๒)   Surindra Rajabhat university Press.

๒๙. ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Accidental risk analysis : Three indoor stadium in Surin province. Asia Pacific Journal of Medical Humanities and Social Medicine.  Volume , number  ,201๕ ISBN 2๓๕๑-๐๗๖๕  (p. 7 - ๘)   Surindra Rajabhat university Press.

๓๐. ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Weakens and Formative Health System : A new dimension should be reviewed. Asia Pacific Journal of Medical Humanities and Social Medicine.  Volume , number  ,201๕ ISBN 2๓๕๑-๐๗๖๕  (p. 7 - ๘)   Surindra Rajabhat university Press. (first authors ; ผู้เขียนบทความชื่อแรก กับสุระเดชช ชวะเดช)

 ปี พ.ศ.2559 
 ปี พ.ศ.2560 
 ตำรา เอกสารตีพิมพ์ วาสนา  แก้วหล้า.(2549).สุขศึกษาในโรงพยาบาล. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

         ราชภัฏสุรินทร์.

--------------------.(2551). สาระภูมิปัญญา ศิลปะ  วัฒนธรรมและนิเวศวิทยา ชาติพันธุ์หมู่บ้านตะกวด.

          (The  Local  Knowledge of art, culture and Ethno-ecology on Takhod village  

          สถาบันวิจัยและพัฒนา  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

-------------------.(2551). วิธีวิทยาองค์ความรู้มานุษยวิทยาอาหารเพื่อสุขภาพ มิติของกลุ่มชาติพันธุ์.

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

-------------------.(2551).กระบวนทัศน์สุขภาพและนิเวศวิทยาวัฒนธรรม : มิติการดูแลสุขภาพแบบ

        องค์รวมของกลุ่มชาติพันธุ์. ศูนย์หอจดหมายเหตุอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

 --------------------. (2552). คัมภีร์ยา ภูมิปัญญาการแพทย์โบราณ เล่ม 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย

          ราชภัฏสุรินทร์.

--------------------. (2552). คัมภีร์ยา ภูมิปัญญาการแพทย์โบราณ เล่ม 2. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย

          ราชภัฏสุรินทร์.

--------------------. (2554). การวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนาในระบบสุขภาพชุมชน.

         มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์.

 ------------------.(2554). โรคเด็กและการป้องกัน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

         สุรินทร์.

วาสนา  แก้วหล้า และคณะ (บก.).(2554).ภาวะผู้นำ อัตลักษณ์ทางความคิดของหมอแม็กไซไซ.

         นวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในลุ่มน้ำโขง : มุมมองเพื่อการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน.

         สุรินทร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

วาสนา  แก้วหล้า และคณะ (บก.).(2554).  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ-เขมร

         ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง มิติการตีความทางวัฒนธรรม. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในลุ่ม

         น้ำโขง : มุมมองเพื่อการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน. สุรินทร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.วาสนา แก้วหล้า และ วิโรจน์  ไววานิชกิจ.  (2557).  การใช้ข้อมูลและสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย

          ทางสาธารณสุข. สุรินทร์:  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

Kaewla W. (2014).  English for Graduate Program : Developing writing skills. Surin :

           Surindra Rajabhat University Press.

Kaewla W. (2014).  English for Graduate Program : Developing reading skills. Surin :

           Surindra Rajabhat University Press.

 7. ประวัติการได้รับทุนต่างประเทศ 1. ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปอินเดียตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCI - ICSSR) ประจำปี 2555 โดยเสนอทำการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาโภชนาหารท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มานน์ มอค และจักม่าในรัฐตรีปุระ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย (Local wisdom on Traditional  Nutrition which  related on Diabetes Mellitus of Mann, Mok and Chakmar’s Ethnic Groups in Tripura, North-Eastern of India) 
 8. ประวัติการไปอบรมต่างประเทศ 1.โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการสอน  ด้านLecturers Capacity Enhancement Workshop Project between  Surindra Rajabhat University  and California State University at San Bernardino, Faculty development workshops and classes observation at CSUSB which is organize by Prof. Dr. Rosalie Giacchino-Baker. And receive recognized certificate from California State University at San Bernardino, USA. ระหว่าง วันที่ 16-20 พฤษภคม พ.ศ. 2555 

 

 9. ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
 A. First  named Author
1.
Kaewla W., Viroj Wiwanitkit Healing Buddhism-related natural medicine in the Japanese context : A short note. Annals of Tropical Medicine and Public Health . 9(2) : 122. January 2016.

2. Kaewla W., Viroj Wiwanitkit, What do mothers feed their neonates? A report from a rural community in Thai-Cambodia border area. Annals of Tropical Medicine and Public Health.  Year : 2015 , Volume : 8 , Issue : 3 , Page  : 72

3. Kaewla W. , Viroj Wiwanitkit, A small Outbreak of Food Poisoning Among Attendees of a Public Health Thesis Examination Conference Infection control & Hospital Epidemiology October 2015 , Volume 36 , No. 10. P.1250

4. Kaewla W, Wiwanitkit V. Safety of public restroom: A survey in a municipal area in rural Thailand. Trop J Med Res 2015;18:127

5. Kaewla W. Local craftsmanship wisdom in Community Health Systems of Khmer Ethnic Groups in Surin province, Thailand and Siem Reap, Cambodia Oral Presentation in the National Seminar on Rajamangkala University of Technology, Surin Campus on 8 July 2015.

6. Kaewla W., Viroj Wiwanitkit, Local wisdom for cancer prevention: A case study form Dângrêk region, Annals of Tropical Medicine and Public Health,  Year : 2015 , Volume : 8 , Issue : 1 , Page : 16-17

7. Kaewla W., Viroj Wiwanitkit, Third- Party External Peer Review of a Journal : A New Method to Judge and Improve the Quality of a New Journal. Journal of Advanced Research in Business Law and Technology Management, 2015 2(3-4)

8. Kaewla W., Viroj Wiwanitkit, Acute gastrointestinal disorder in a healthy Buddhist abbot returning from Yaktra in India: A case of traveler diarrhea due to Strongyloidiasis,  Annals of Tropical Medicine and Public Health, 2014 Volume 7 Issue 2 p.146-147

9. Kaewla w., Viroj Wiwanitkit, Cleanness of the public restroom in rural municipality, Thailand, Journal of Family and Community Medicine , December 2014 , Volume 21 , Issue 3, Page : 200  

10. Kaewla W., Viroj Wiwanitkit, Standards of toilet at food shops in Surin city, Municipality area, Thailand, Annals of Tropical Medicine and Public Health, Year : 2014 , Volume : 7 , Issue : 2 , Page : 146

11. Kaewla W.,  Viroj Wiwanitkit, Standard of wandering food stalls in rural border province, Thailand, Annals of Tropical Medicine and Public Health, Year : 2015 , Volume : 8 , Issue : 3 , Page : 75-76

12. Keawla W., Viroj Wiwanitkit, Classical health care wisdom in local Thai-Cambodia area in present family practice, 17th National Family Practitioners Congress 2014

B. Second named authors

1. Wiwanitkit Viroj, Kaewla W. Naturopathy curriculum : A step for health reform in Thailand. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. 2015 July-Sept ; 6(3)ซ 208.

2. Ampai Meesit, Kaewla W., Wiwanitkit Viroj, Forgotten problems in land border crossings.

3. Pailin Umpai , Wasana Kaewla , Viroj Wiwanitkit, Using Sugar Mixed Boiled Rice Water for Feeding Chirldren in Slum, Surin Province, Thailand, Journal of Clinical Neonatalogy , Vol.3 , Issue 3 , July-Sepember 2014

4. Pailin Umpai , Wasana Kaewla , Viroj Wiwanitkit, Internet addiction among children in slum, Surin province, Thailand, Advance Tropical Medicine and Public Health International, 2014; 4 (1) : 5-7

5. Pailin Umpai , Wasana Kaewla , Viroj Wiwanitkit, Perception of early adolescent to usefulness of breast feeding: A report from rural Thailand, Annals of Tropical Medicine and Public Health. Year : 2014 , Volume : 7 , Issue : 2 , Page