เกี่ยวกับหน่วยงาน            คณะกรรมการ           ข่าวประชาสัมพันธ์          ข้อมูลการบริการ       แบบฟอร์มดาวน์โหลด       รูปภาพกิจกรรม
HOME เกี่ยวกับหน่วยงาน คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ เว็บบอร์ดสอบถาม รูปภาพกิจกรรม
ชื่อหลักสูตรและจำนวนวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

จัดหลักสูตรอบรม ระยะสั้น (short courses

จำนวน ๙ หลักสูตร  ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู มีจำนวนวันอบรม ดังต่อไปนี้ (การบริการวิชาการ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย)


Download ใบสมัคร :   [ac5.pngclick here ]


ที่

หลักสูตรฝึกอบรม

ระยะเวลา

สถานที่

จำนวนรับ

ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ

1

การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็ปเล็ต
(วันที่ยื่นใบสมัครขอให้แนบสำเนาบัตรประชาชนมาสำหรับใช้ประกอบในการขอ user pass ใช้งานอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัยมาด้วย)
สมัครโครงการอบรมออนไลน์ที่   [logodoc.png click here]
2-3 
พ.ค.59
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 423 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 คน
มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

2

อบรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Storytelling in English)

30 เม.ย.
1 พ.ค 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ครูสอนภาษา อังกฤษ 40 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

3

การใช้กล้องจุลทรรศน์และกล้องดูดาวเพื่อการพัฒนาการสอนสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์

30 เม.ย.-1  พ.ค. 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ครูสอนวิทย์

30 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

4

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและผู้นำทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
30เม.ย.-
1 พ.ค. 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผู้บริหาร   30 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

5

การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย27-29 เม.ย.59มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูปฐมวัย

40  คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

6

การสร้างเครื่องมือวัดผล25-26 มิ.ย.59มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์40 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

7

 

การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โดยวิธีแบบเปิด (Open approach) และการศึกษาแบบชั้นเรียน (Lesson study)

21-22 เม.ย.59มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ครูสอนคณิตฯ

15 คน(คัดเลือกจากสาขา)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

8

การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

21-22 พ.ค.59

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 ครู

40  คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

9

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

23-24 เม.ย.59มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาษาจีน 40  คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

10

การประกวดทักษะความสามารถทางวิชาการ23-24 มิ.ย.2559มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จำนวนนักเรียนในเขต 1และเขต2ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


*
หมายเหตุ ทุกหลักสูตรสามารถติดต่อคณะครุศาสตร์ เพื่อขอรับบริการ ได้ตลอดทั้งปี

  ทุกหลักสูตรมีใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการอบรม (เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๘๐%ของเวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตร)

ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม  (ฟรีตลอดการอบรม)

อ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ  ๐๙๑-๗๗๖๔๖๕๖   E-mail Addressphochet26@hotmail.com