Nyheter

Vitryggig hackspett 2016

Glädjande är den invasion österifrån med vitryggig hackspett som skedde hösten 2015. Två fynd har gjorts i Dalarna under januari 2016 och troligtvis härrör dessa individer från denna invasion. Den första som påträffades i Mora kommun har dolts eftersom området där fyndet gjordes kan anses som lämplig framtida biotop. Rrk Dalarna har däremot inte dolt den individ som besökt matning i samhället Sågmyra eftersom den platsen inte direkt anses ha koppling till lämplig häckningsbiotop. 

OBS! Nu när häckningstiden kommer från mars och framåt rekommenderar Rrk att alla fynd döljs. Ange häckningskriterie, t ex "lämpl biotop"så döljs fyndet automatiskt.


Sumvipa och orientseglare 2015 vid Flinesjön

Rrk har godkänt och yttrat sig om fynden och skickat dessa vidare till Raritetskommittén RK som har det slutgiltiga godkännandet. I dagsläget 160221 har inte Rk behandlat rapporterna. Så därför ligger fynden kvar i skuldlistorna hos rapportörerna ännu. Skicka inte in fler ifyllda blanketter, det finns tillräcklig dokumentation.

Dolda rapporter av jaktfalk i Älvdalens kommun (höstmötet 2015)

Rrk har beslutat under höstmötet 2015 att alla rapporter av jaktfalk perioden mars t o m september döljs i Artportalen.

Entita i Malung-Sälens och Älvdalens kommun (höstmöte 2014)

Rrk Dalarna har beslutat att begära in beskrivning på alla fynd av entita i Malung-Sälens och Älvdalens kommun fr o m 2015. Skälet är att de lokala skådare som ofta vistas här sällan noterat arten i området. Däremot rapporteras arten lite då och då av framförallt besökande turister t o m långt uppe i fjällmiljö. För att säkerställa om arten verkligen finns i området har vi tagit detta beslut.

Uppmaning till extra bevakningsarter (vårmötet 2014)

Rrk uppmana till extra bevakning av backsvala, mindre strandpipare och hämpling.

Rapportkrav på videsparv (höstmötet 2013)

Videsparv har minskat drastiskt och uppträder numera mycket sparsamt. Fr o m rapportåret 2013 kräver rrk skriftlig rapport på arten i Dalarna.

Rapportera med häckningskriterier

Glöm inte att rapportera våra mest störningskänsliga arter med häckningskriterie när ni rapporterar i Svalan. Det räcker att ni använder kriteriet "obs i häcktid, lämpl biot" eller "spel/sång" för att observationen ska döljas. Exempel på arter som döljs är våra stora ugglor, örnar och falkar, tjäder samt kungsfiskare. Ni kan fortfarande se era egna obsar när ni är inloggade.

Rapportera senast 31 januari!

För att dina fågelobservationer ska komma med i fågelrapporten för 2011 så måste de finnas i Artportalen senast 31 januari 2012. Samma datum gäller för de raritetsrapporter som saknas för år 2011. Efter 31 januari måste Rrk Dalarna kontaktas om man vill skriva en raritetsrapport som gäller 2011.

Låt dig inte luras av tidiga fåglar!

Ibland hamnar man lite fel när man försöker artbestämma fåglar. Varje vår får vi in tidiga rapporter på arter som i de allra flesta fall kommer flera veckor senare och som egentligen gäller andra arter. Det kan gälla grönbenor och drillsnäppor i början av april (skogssnäppor), göktytor i början av april (mindre hackspett), lövsångare i början av april (gransångare), trädgårdssångare i slutet av april (gransångare/lövsångare). Rrk Dalarna sätter beskrivningskrav på dessa rapporter och de flesta underkänns. I Artportalen finns dock delvis ett facit för vilka ankomstdatum som är rimliga. Under Sök fynd kan ni söka på på en viss art och Dalarna. Väl år eller annan period. Under "Presentera fynd" finns sedan "Histogram - veckor/dagar". Då får ni en uppfattning om ankomsdatum för just den arten.

Använd inte kommuner som lokal

I Artportalen finns alla kommuner inlagda som lokal, men det är inte meningen att de ska användas i dagligt bruk. När man rapporterar finns ofta den lokal som man skådat vid redan inlagd i Artportalen. Använd "Sök allmän lokal" när du rapporterar för att titta om det redan finns en lokal. Det går även bra att skapa en ny lokal i Artportalen om man tycker att det fattas en sådan. Alla nya lokaler blir privata. Kontakta Rrk Dalarna om ni vill göra en allmän lokal.

Rapportera "spel/sång istället för  "spel/sång, ej häckning"

När man hör en fågel sjunga vid det som kan antas vara en häckningsplats ska man inte rapportera "spel/sång, ej häckning". Använd istället "spel/sång". De fåglar man hör nu bör anses ha nått sina häckningsplatser.

Ljusmantlade silltrutar

Nu i april börjar det uppträda en del silltrutar i landskapet och rrk vill även detta år att man i så stor utsträckning som möjligt rapporterar om mantelfärgen uppfattas som mörk eller ljus på fåglarna.  Detta för att vi ska få en bättre bild av de olika rasernas uppträdande i  landskapet. Lägg märke till att numera finns Ljusmantlad silltrut med som rapportalternativ. Detta skall dock bara användas om man ser en silltrut som man uppfattar som väldigt ljusmantlad dvs ljusare än normalfärgade intermedius och som man misstänker kan höra till raserna  graellsii eller heuglini.  

Underkända rapporter pga ej inkomna beskrivningar

Rrk Dalarna underkänner alla observationer  som kräver beskrivning men där beskrivning ej inkommit senast den 31 januari året efter. Skulle någon observatör vilja komplettera sin observation med en beskrivning måste Rrk Dalarna kontaktas. Vi ändrar då så att det går att skriva en beskrivning i Artportalen.

Beskrivningar på blanketter

Rrk Dalarna kräver in skriftliga beskrivningar vissa av observationer för att de ska godkännas. Ha gärna som rutin att göra beskrivningen i anslutning till observationen. Minnet är alltid bättre ju närmare observationen man kommer och Rrk Dalarna slipper lägga ner tid på påminnelser om att beskrivningar saknas.

Beskrivningarna gör du direkt i Artportalen och Rrk Dalarna bedömer kontinuerligt  dessa beskrivningar. Logga in i Artportalen och kolla din skuldlista under fliken "Mina sidor".. OBS! Vi vill inte ha ofullständiga beskrivningar som skrivs bara för att bli av med skulden! Läs här för tips om hur man skriver en beskrivning.

Äldre observationer

Under en längre tid har ett arbete pågått med att lägga in tidigare godkända observationer d v s publicerade i t ex Fåglar i Dalarna (Fågelrapporter) eller annan tidskrif/bok. Nu är alla observationer av "tyngre arter" till och med 2007 inlagda i Artportalen. Du kan leta reda på dessa i Artportalen genom att under "Sök fynd" välja art, klicka bort året, välja landskapet Dalarna.

Fjällripa i Malung-Sälens kommun

Rrk Dalarna har beslutat att begära in beskrivning på alla fynd av fjällripa i Sälen-Transtrandsfjällen (Malung-Sälens kommun) fr o m 2009. Skälet är att de lokala skådare som ofta vistas här aldrig har noterat arten i området. Däremot rapporteras arten lite då och då av framförallt besökande skidturister. För att säkerställa om arten verkligen finns i området har vi tagit detta beslut.