Vad gör Rrk Dalarna?

Rapportkommittén har DOF:s styrelses uppdrag att varje år sammanställa de rapporter som inkommit från rapportområdet. Dels publiceras dessa i den regionala rapporten som kommer i Fåglar i Dalarna (FiD), dels sammanställs den del som SOF:s Nationella rapportkommitté (Nrk) vill ha och ge ut under namnet Fågelåret (motsvarar de tidigare årsapporterna i Vår Fågelvärld). Vi får även i uppdrag att korrekturläsa den text som kommer i Fågelåret. Vissa år får Rrk ta hand om och sammanställa de inventeringsarter som SOF går ut med, annars utses någon utanför Rrk att göra detta arbete. 

Vi granskar de Raritetsrapporter som kommer in och begär även in sådana för vanliga arter. Det behöver alltså inte nödvändigtvis gälla just rariteter, utan kan handla om vanliga arter under ovanlig tid eller i ovanligt stora antal eller på ovanlig lokal. Vissa sällsyntare arter granskas av SOF:s Raritetskommitté (Rk). Även Rrk kan sända vidare rapporter till Rk om vi känner att vi inte har den kunskap som krävs för att göra en korrekt bedömning, eller om kommitténs medlemmar är oense. Även rapportörer kan kräva att deras rapporter granskas av Rk.

Ett stort arbete som gjorts är att lägga in gamla rapporter. DOF har ett imponerande arkiv och de rapporter som alltså kom in före starten av Svalan d v s före 2000 håller nu på att registreras. Det krävs stor noggrannhet och det gör att arbetet tar tid. Arter med upp till 100 fynd är inlagda och klara.

Rrk uppdaterar och publicerar också den rapportmall som gäller för rapportområdet (OSB! länken till rapportmallen fungerar inte i dagsläget 160221, men Artportalen jobbar med denna). Mallen läggs in i Artportalen och finns även med jämna mellanrum med i FiD. Styrs inte slaviskt av rapportmallen, utan tycker du ett fynd är intressant så rapportera! Du kan med fördel använda Artportalen som Din fältdagbok med vanliga såväl som ovanligare arter inskrivna.