ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ลิงก์สำคัญ

แนวคิดและหลักการ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

บทที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

 1. ความหมายของงานวิจัย
 2. วิธีการแสวงหาความรู้
 3. ลักษณะของความรู้และข้อเท็จจริง
 4. ลักษณะสำคัญของงานวิจัย
 5. ลักษณะที่ไม่ใช่งานวิจัย
 6. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 7. ประเภทของการวิจัย
 8. ลักษณะสำคัญของนักวิจัย
 9. ประโยชน์ของงานวิจัย

บทที่ 2 การกำหนดปัญหาและการเขียนเค้าโครงการวิจัย

การกำหนดหัวข้อวิจัยฯ บทที่ 2

 1. แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลือกหัวข้อวิจัย
 3. ข้อผิดพลาดของการเลือกปัญหาการวิจัย
 4. การกำหนดชื่อเรื่องการวิจัย
 5. การเขียนเค้าโครงการวิจัย
 6. วิธีการและเทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย
 7. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
 8. คำนิยามศัพท์
 9. ข้อตกลงเบื้องต้น
 10. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 11. สมมติฐานของการวิจัย
 12. วิธีดำเนินงานวิจัย
 13. บรรณานุกรม
บทที่ 3  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4  การกำหนดสมมติฐานงานวิจัย
บทที่ 5  การออกแบบงานวิจัย
        5.1  ความหมายของการออกแบบการวิจัย
        5.2  หลักเกณฑ์การออกแบบงานวิจัย 
        5.3  จุดมุ่งหมายของการออกแบบงานวิจัย
        5.4  สิ่งที่คำนึงถึงในการวิจัย
 
บทที่ 6  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ลิงก์เกี่ยวกับเรื่องนี้ 1|2|3|
    ประชากร  หมายถึง หน่วยของข้อมูล  คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ปรากฎการณ์ สถานการณ์  ทั้งหมดที่ผู้วิจัย  สนใจศึกษา
    กลุ่มตัวอย่าง  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลในประชาการท่ีผู้วิจัยเลือกมาทำการศึกษา
    การสุ่มตัวอย่าง     หมายถึง การกระทำให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อให้ได้คุณลักษณะต่างๆ ใกล้เคียงกับประชากรมากที่สุด  และเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments