การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

โพสต์11 ก.พ. 2553 03:24โดยSurapoll Kaewta   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2553 20:09 โดย สุรพล แก้วตา ]
Local Financial and Fiscal Administration  เป็นอีกรายวิชาที่ไม่หมูเลย  ดังนั้นการสอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 (รปม.6 ห้อง 2)  ที่จะถึงนี้  จึงต้องเตรียมให้พร้อม  นอกเหนือจากที่ฟังบรรยาย  ผมคืดว่าเราน่าจะทำความเข้าใจตามแนวทางดังต่อไปนี้ น่าจะครอบคลุมประเด็น
1. ทำความเข้าใจในภาพรวม  เช่น
 • สถานการณ์  ความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ของโลก  ของประเทศ
 • ศัพท์เฉพาะต่างๆ
  • ด้านเศรษฐศาสตร์
  • การเงินการคลัง
   • วินัยทางการเงินการคลัง
   • การตั้งงบแบบสมดุลย์
   • แบบขาดดุลย์
   • อนุรักษ์นิยม
2. ทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการคลัง
 • ทั่วไป
 • ขั้นตอน หรือวงจรงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
3. การประกต์ใช้ หรือแนวทางการบริหารจัดการในทางปฏิบัติ
 • ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
 • การบริหารการเงินการคลัง เช่น การกู้ยืม
4. ความคิดสร้างสรรของผู้เรียน หรือแนวทางใหม่ๆ
 • เกี่ยวกับรายได้ของ อปท. เช่น ภาษี  เงินอุดหนุน
 • การบริหารจัดการ
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง
5. ใช้หลักการ  เช่น
 • หลักกฏหมาย
 • หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • หลักความโปร่งใส
 • หลักการมีส่วนร่วม
5. ใช้แนวคิดและทฤษฎีวิชาอื่นๆ ที่เรียนมาประกอบ
 • นโยบายสาธารณะ
 • หลักการบริหาร
 • การวางแผนยุทธศาสตร์
 • ระบบข้อมูลข่าวสาร
 • การศึกษาวิจัย
 
    โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Balance Scorcard(BSC) น่าจะนำมาเป็นแนวทางในการตอบคำถามได้อย่างดี  แต่ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเพียง Idea (I do) ส่วนบุคคลนะครับ  อาจไม่เป็นตามนี้ก็ได้ เพราะวิชานี้ผมเรียนไม่ทันเพื่อน  แต่ก็คิดว่า การเงินการคลังทั้งถิ่นก็อยู่ภายใต้กรอบของการเงินการคลังของประเทศนั่นแหละ  อปท.เรา อาจจะยังใหม่ในเรื่องนี้ ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง ที่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง ก็จะยังมีผลกระทบต่อการบริการประชาชนในแต่ละท้องถิ่น แตกต่างกันออกไป  โดยเฉพาะประเด็นการแบ่งเค็ก ผมหมายถึงการจัดสรรงบประมาณให้กระจายสู่ทุกท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม จากความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท  ระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม หรือแม้แต่ศักยภาพทางสังคม การเมือง(เส้นสายทางการเมือง) ก็มีผลต่อระบบงบประมาณท้องถิ่นทั้งสิ้น ฯลฯ  อีกมุมมองก็คือ ระดับของความเกี่ยวข้องกับงาน ผมหมายถึงตั้งแต่ระดับบริหาร  ลงมาจนถึงระดับปฏิบัติ ระดับประชาชน  ก็น่าจะตอบได้หลายแนวทางนะครับ แล้วแต่คำถามแล้วกัน  ท่านใดมีความเป็น core competency หรือเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องนี้  โปรดชี้แนะด้วยครับ ยอมรับว่าวิชานี้  หนักใจๆ
Comments