วิธีการเขียนโครงการ

posted Oct 13, 2009, 12:54 AM by อนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน   [ updated Sep 12, 2011, 2:22 AM ]

1.ชื่อโครงการ

2.หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

3.ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.หลักการและเหตุผล

5.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

6.วิธีดำเนินการ

7.แผนปฏิบัติงาน

8.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

9.งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ

Comments