доктор по философия,

научен сътрудник в секция "Логика",

Институт за философски изследвания

Content in English

Content in Bulgarian

 

Моето CV: CV-bg.pdf

My CV:

CV-eng.pdf

 

E-mail:

Click Here

Blog: Philosophy in Logic

Полезни връзки: тук 

 

І. Книги:

 

 

 

 

 

 

 

II. Тезиси:

 • "Феноменът на непълнотата"  (автореферат на докторска дисертация, защитена през 2007 година; научен ръководител ст. н. с. І. ст. дфн Мартин Табаков): PhDThesis-summary.pdf
 • "Живата идея в системата на философските науки" (дипломна работа, защитена през 2002 година; научен ръководител проф. дфн Иван С. Стефанов): BAThesis.pdf

 

ІІI. Статии:

1. Публикувани:

 • Lutskanov, R. 2009. What is the definition of 'logical constant'? In Pelis, M. (ed.) The Logica 'earbook 2008. London: College Publishers:  DefLogConst.pdf (expanded version of my talk given at the Logica conference)
 • Люцканов, Р. 2008. Логическа форма и логическо следване (щрихи към една динамична теория за значението). В: Стефанов, В. и др. (съст.) Логиката във времето. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски": DynamicsOfMeaning.pdf (текстът възпроизвежда без изменения доклада ми от юбилейната конференция, посветена на Недялко Мерджанов и проведена в София в края на 2006 година)
 • Люцканов, Р. 2008. Бележки към понятието за логическа форма. В: Табаков, М. и др. (съст.) Логика и социум (Проблеми на логиката, кн. 8). София: "Св. Иван Рилски": RemarksOnLogicalForm.pdf (текстът представлява прочит на понятието за логическа форма от гледна точка на философията на "средния" и "късния" Витгенщайн)
 • Люцканов, Р. 2008. Още веднъж за Хегеловите уроци по плуване. В: Цацов, Д. и др. (съст.) Философията на немския идеализъм в България. София: АртГраф: HegelsSwimmingLessons.pdf  (текстът възпроизвежда доклада ми от юбилейната конференция в чест на проф. Генчо Дончев)
 • Lutskanov, R. 2008. Logical necessity and revision: the dynamics of logical consequence. In: Raynova, I. et al (eds.) Being and knowledge in post-metaphysical context. Wien: Institut fuer Axiologische Forschungen: LogicalNecessityAndRevision.pdf (текстът възпроизвежда доклада ми от едноименната конференция, проведена в София през 2007 година)
 • Люцканов, Р. 2008. Брадата на Платон и бръсначът на Окам. В: Стефанов, А. и др. (съст.) Приложност на научното знание. София: "Св. Иван Рилски": PlatosBeardAndOccamsRazor.pdf (текстът възпроизвежда доклада ми от Попъровия семинар, проведен в ИФИ през месец май, 2008 година)
 • Люцканов, Р. 2008. От некласически логики към универсална логика: "категорическият императив на логиката през ХХІ век". Философия, бр. 1: CategoricalImperative.pdf (текстът възпроизвежда без изменения доклада ми от семинара по логика и философия на математиката, проведен в ИФИ през месец август, 2007 година)
 • Люцканов, Р. 2008. Парадоксът на Ябло - двадесет години по-късно. В: Марков, С. (съст.) Философия и Наука. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий": YabloParadox.pdf (текстът възпроизвежда доклад, изнесен на ежегодната конференция, организирана от секция "Логика" в средата на месец декември, 2007 година)
 • Люцканов, Р. 2008. Бъдещето на философията на математиката. В: Цацов, Д. и др. (съст.) Философията през ХХІ век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов": FutureOfMath.pdf (публикацията е част от сборник с научни трудове, посветени на проф. Васил Проданов)
 • Lutskanov, R. 2007. Goedel, Wittgenstein and the Vienna Circle. In: Kaneva, S. (ed.) Proceedings of the XXIV Varna International Philosophical School. Sofia: IPhR-BAS: GWVC.pdf (текстът възпроизвежда без изменения доклада ми от Варненската философска школа, проведена в началото на месец юни, 2006 година)
 • Люцканов, Р. 2007. Щрихи към апокрифната история на математическата логика. Критика и хуманизъм, бр. 24: MatLog.pdf (текстът беше одобрен за печат в конкурса за публикуване на докторантски изследвания, проведен от списанието през 2005 година)
 • Люцканов, Р. 2007. Динамични теории за логическото следване. Философия, бр. 2: Dynamic.pdf (първоначална версия на текста беше представена на годишната конференция на секция "Логика", проведена в средата на месец декември, 2006 година)
 • Люцканов, Р. 2007. Епистемични стандарти ли са ни нужни? (случаят "Вайъкс"). В: Стефанов, А., Л. Гурова, А. Апостолов (съст.) Епистемични стандарти в науката. София: ИК "Св. Иван Рилски": EpistStandards.pdf (текстът възпроизвежда без изменения доклад, представен на поредния Попъров семинар, проведен в ИФИ на 16-17 май, 2007 година)
 • Люцканов, Р. 2007. Щрихи към Витгенщайновата теория на употребата. Философски Алтернативи, бр. 1: MeaningAsUse.pdf (първоначална версия на текста беше представена в доклада ми на семинара по аналитична философия в Братислава през 2006 година)
 •  Люцканов, Р. 2006. Теоремата за непълнота - схематична реконструкция на историческия контекст. Философия, бр. 3: Incompleteness.pdf (текстът представлява съкратена версия на първата глава на дисертацията ми)
 • Люцканов, Р. 2006. Теория на преразглеждането. Философски Алтернативи, бр. 1: RevisionTheory.pdf (текстът възпроизвежда доклада ми на семинара "Бънков" от същата година)
 • Люцканов, Р. 2005. Метаматематика и метафизика. Философия, бр. 5: MetaMeta.pdf (опит философията на математиката да бъде вписана в общата философия на науката)
 • Люцканов, Р. 2005. Аристотеловата логика: некласическа и нетрадиционна. Философия, бр. 2: Aristotle.pdf (опит за преинтерпретиране на логиката на Аристотел в духа на съвременната логика)
 • Люцканов, Р. 2005. За епистемичната значимост на една логика на дисенсуса. В: Петров, В. (съст.) Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността. София: Виртуален център за музика, култура и научни изследвания: LogicDissensus.pdf (текстът представлява съкратена версия на доклада ми от международната докторантска школа, проведена в Пловдив през същата година)
 • Люцканов, Р. 2005. Непълнота и немонотонност. В: Христов, И. (съст.) Философски четения (Пловдив, 2004). София: ЛИК: Nonmonotonicity.pdf (текстът възпроизвежда доклада ми от докторантската конференция, организирана от доц. Иван Христов)
 • Люцканов, Р. 2004. Апология на метафизиката. Философия, бр. 5: Apology.pdf (опит за приложение на Решеровата критика срещу изискването за консенсус, изложена в "Плурализмът")
 • Люцканов, Р. 2004. Ограничителните теореми във философски контекст. В: Христов, И. (съст.) Философски четения (Арбанаси, 2003). София: ЛИК: LimitativeTheorems.pdf (текстът представлява кратко изложение на един от първите варианти на проекта ми за дисертация)
 • Люцканов, Р. 2002. Отвореното общество и органичната държава. Философия, бр. 3: OpenOrganic.pdf (текстът възпроизвежда курсовата ми работа по дисциплината "Политическа философия", водена от проф. Тафков)
 • Люцканов, Р. 2002. Конституцията на частните сфери на опита посредством висшите познавателни способности в контекста на философията на Кант. Философски Алтернативи, бр. 3-4: KantConstitution.pdf (част от по-обширен текст, посветен на онтологичната проблематика в трансценденталната философия)

2. Под печат:

 • Lutskanov, R. 2009. Whitehead's early philosophy of mathematics and the development of Hilbert's formalism: Whitehead-Lutskanov.pdf (текстът възпроизвежда доклад, изнесен на конференция, организирана от университета в Лиеж, Белгия)
 • Lutskanov, R. 2009. How I learned to stop worrying and loved the bomb: Varna-rosen.pdf (текстът възпроизвежда доклада ми, изнесен през 2008 година на международната варненска философска школа)
 • Lutskanov, R. 2009. Bridging the gap between representation and inference: Timisoara-lutskanov.pdf (текстът възпроизвежда доклада ми от конференция, проведена в Тимишоара, Румъния)
 • Люцканов, Р. 2008. Димитър Михалчев и ремкеанската критика на традиционната логика. В: Сборник с доклади от юбилейна конференция, посветена на проф. Димитър Михалчев: MichaltschewLogic.pdf (текстът възпроизвежда без изменения доклада ми от конференцията, проведена на 1 декември 2007 година)

ІV. Доклади:

 • Lutskanov, R. 2008. Peregrin on the logic of inference (situating the inferentialist account of meaning): INCOME-Lutskanov.pdf (slides from my talk at the INCOME-conference, House of the Scientists, Sofia, 3-4 december, 2008)
 • Lutskanov, R. 2008. Whitehead's early philosophy of mathematics and the development of Hilbert's formalism Whitehead-lutskanov.ppt (slides from my talk at the A. N. Whitehead workshop, Uiversity of Liege, Belgium, 3-4 october, 2008)
 • Люцканов, Р. 2008. Витгенщайн за логическите константи: WLC.ppt (slides from "Wittgenstein and Analytic Philosophy" conference, held in Sofia, 2008)
 • Lutskanov, R. 2008. What is the definition of logical constant? LogConst.ppt (slides from my talk at the LOGICA conference, Hejnice, 16-20 june, 2008)
 • Lutskanov, R. 2008. How I learned to stop worrying and love the bomb: TheBomb.ppt (slides from my talk at the VIPS conference, St. st. Constantin and Helena, 1-4 june, 2008)
 • Lutskanov, R. 2008. Representation and Inference: Timisoara-abstract.pdf (abstract of my talk, given at the LCC conference, Timisoara, april, 2008)
 • Lutskanov, R. 2007. The meaning of logical constants in proof-theoretic semantics: LogicalConstants.pdf (extented abstract of my talk, given at the Theoretical Philosophy seminar, ELTE, Budapest)
 • Lutskanov, R. 2007. Hilbert's program: the transcendental roots of mathematical knowledge: TheRoots.pdf (the text of my talk, given at the Contemporary Philosophy Seminar, SU, Sofia)
 • Люцканов, Р. 2007. Научни войни и епистемични разривиEpistemicRuptures.pdf (доклад, изнесен по време на работната среща на ИКСИ, проведена в Пловдив в началото на януари, 2007 година)
 • Lutskanov, R. 2006. Wittgenstein's theory of meaning as use and his critique of Goedel's incompleteness theorems: WittgensteinCritique.pdf (extended abstract of my talk, given at the seminar on analytic philosophy, Institute of Philosophy, Slovakian Academy of Sciences, Bratislava)
 • Люцканов, Р. 2006. Срещу идеята за (некласическа) трансцендентална логикаTranscendentalLogic.pdf (доклад, изнесен по време на работната среща на ИКСИ, проведена в Пловдив през същата година)
 • Lutskanov, R. 2005. Changing rules as we go along: ChangingRules.pdf (extended abstract of my talk, given at the seminar on logic, Department of Logic, ELTE, Budapest)
 • Люцканов, Р. 2005. Що е то математическа истина?: MathematicalTruth.pdf (доклад, изнесен по време на организираната от доц. Иван Христов докторантска среща в Пловдив)
 • Люцканов, Р. 2005. Щрихи към една илокутивна логика на дисенсуса: Dissensus.pdf (лекция, изнесена по време на докторантската школа в Пловдив през същата година)
 • Люцканов, Р. 2005. Непълнота и кардинални аксиоми: CardinalAxioms.pdf (доклад, изнесен на организирания от секция "Логика" семинар по логика и философия на математиката)
 • Люцканов, Р. 2004. Непълнота, неаксиоматизируемост, немонотонност: The3Nos.pdf (доклад, изнесен на организирания от секция "Логика" семинар по логика и философия на математиката)
 • Люцканов, Р. 2003. Аксиоматичен и генетичен метод: двете лица на дедукцията: AxiomaticGenetic.pdf (доклад, изнесен по време на организираната от доц. Иван Христов докторантска среща в Арбанаси)

V. Ръкописи:

 • Люцканов, Р. 2006. Георг Кантор и неговата "наивна" теория на множествата: Cantor.pdf (незавършен очерк върху философските основи на Канторовата теория на множествата)
 • Люцканов, Р. 2002. Хегеловото учение за понятието и съждението (с постоянно позоваване на Кант): ConceptAndJudgment.pdf (курсова работа по дисциплината "Философска логика", водена от д-р Иван Пунчев)
 • Люцканов, Р. 2001. Пътуване към антиподите в света на трансценденталната субективност: Antipodi.pdf (три кратки текста върху онтологията на трансценденталната философия, първият от които беше публикуван в списание "Философски Алтернативи")
 • Люцканов, Р. 2001. Прагматизмът и трансценденталната философия: PeirceKantian.pdf (опит за разкриване на влиянието на трансценденталната философия върху формирането на прагматизма на Пърс; курсова работа, написана под ръководството на проф. Минева)
 • Люцканов, Р. 2001. Скептицизмът на Хюм и позитивният идеал за научност: HumeanScepticism.pdf (прочит на Хюм през интерпретацията на Хусерл от "Кризата"; курсова работа по Философия на Новото време)
 • Люцканов, Р. 2000. Жан-Пол Сартр: онтологията като етикаOntologyAsEthics.pdf (курсова работа по етика)
 • Люцканов, Р. 2000. Понятието "възможност": TheNotionOfPossibility.pdf (прочит на понятието за възможност при Аристотел, Кант, Хегел и екзистенциалистите)
 • Люцканов, Р. 1999. Боециевото учение за категориите: Boethius.pdf (опит за паралелен прочит на учението за категориите при Боеций и Порфирий)
 • Люцканов, Р. 1999. Смъртта сънувам с отворени очи: Water.pdf (нещо като опит за феноменологичен анализ на един афоризъм на Чоран)
 • Люцканов, Р. 1999. Корените на Дзен и тяхното разкриване в коаните с помощта на езика: RootsOfZen.pdf (курсова работа по дисциплината Източна философия)
 • Люцканов, Р. 1998. Методът на Сократ: SocraticIrony.pdf (курсова работа по дисциплината Антична философия)

За забележки и коментари: Philosophy in Logic