งานบ้าน


1.งานในชีวิตประจำวันคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

งานในชีวิตประจำวั คือ การกระทำหรือกิจกรรมที่เกิดจากการลงแรง ไม่ว่าจะโดยทางกายหรือทางความคิด เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยทั้งหลายที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ งานยังถือเป็นหน้าที่และกิจวัตรที่พึงปฏิบัติจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน 

งานบ้าน หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้าน และการบริการบุคคลในบ้าน ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคนและร่วมมือกันทำ เพื่อให้ทุกคนร่วมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข แบ่งงานบ้านออกได้ 4 ประเภท คือ งานอาหาร งานเสื้อผ้า งานทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน และงานเลี้ยงดูและบริการบุคคลในครอบครัว

ความสำคัญของงานบ้าน เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้บ้านสะอาดและน่าอยู่อาศัย และยังทำให้เกิดความสะดวกสบาย หยิบจับใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี