บูชาเทพ

ที่ รหัสวิชา     ชื่อวิชา/ ผู้สอน 
ระดับประถม     
1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
2 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
3 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย    ณัฐฎพร 
4 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สุทธิพงษ์ 
5 พค12005  การทำบัญชีอย่างง่าย สุทธิพงษ์ 
6 พต12001 อ่าน-เขียน อังกฤษ  ณัฎฐพร 
7 ทร02009 การอ่านเพื่อการเข้าใจ  สุทธิพงษ์ 
ระดับ ม.ต้น     
1 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
3 พท21001 ภาษาไทย ภาษาไทย ณัฎฐพร 
4 สค21002 ศาสนา ศาสนา ณัฎฐพร 
5 พว02017 เทคโนโลยี่ชีวภาพ  ณัฎฐพร 
ระดับ ม.ปลาย     
1 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
2 ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
3 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สุทธิพงษ์ 
4 ทร02017 Internetกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน Internetกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน สุทธิพงษ์ 
5 พว32017 ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ณัฎฐพร 
6 อช32001 การพัฒนาและโครงการอาชีพ การพัฒนาและโครงการอาชีพ สุทธิพงษ์ 
7 อช02015 การเกษตรผสมผสาน การเกษตรผสมผสาน สุทธิพงษ์ 
8 สค31003 การพัฒนาตนเอง  ชุมชน สังคม   ณัฎฐพร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา/นักศึกษาใหม่ ชื่อวิชา/นักศึกษาเก่า ผู้สอน 
ระดับประถม     
1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
2 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
3 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณัฐฎพร 
4 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สุทธิพงษ์ 
5 พค12005  การทำบัญชีอย่างง่าย สุทธิพงษ์ 
6 พต12001 อ่าน-เขียน อังกฤษ  ณัฎฐพร 
7 ทร02009 การอ่านเพื่อการเข้าใจ  สุทธิพงษ์ 
ระดับ ม.ต้น     
1 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
3 พท21001 ภาษาไทย ภาษาไทย ณัฎฐพร 
4 สค21002 ศาสนา ศาสนา ณัฎฐพร 
5 พว02017 เทคโนโลยี่ชีวภาพ  ณัฎฐพร 
ระดับ ม.ปลาย     
1 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
2 ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
3 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สุทธิพงษ์ 
4 ทร02017 Internetกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน Internetกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน สุทธิพงษ์ 
5 พว32017 ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ณัฎฐพร 
6 อช32001 การพัฒนาและโครงการอาชีพ การพัฒนาและโครงการอาชีพ สุทธิพงษ์ 
7 อช02015 การเกษตรผสมผสาน การเกษตรผสมผสาน สุทธิพงษ์ 
8 สค31003 การพัฒนาตนเอง  ชุมชน สังคม   ณัฎฐพร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา/นักศึกษาใหม่ ชื่อวิชา/นักศึกษาเก่า ผู้สอน 
ระดับประถม     
1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
2 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
3 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณัฐฎพร 
4 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สุทธิพงษ์ 
5 พค12005  การทำบัญชีอย่างง่าย สุทธิพงษ์ 
6 พต12001 อ่าน-เขียน อังกฤษ  ณัฎฐพร 
7 ทร02009 การอ่านเพื่อการเข้าใจ  สุทธิพงษ์ 
ระดับ ม.ต้น     
1 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
3 พท21001 ภาษาไทย ภาษาไทย ณัฎฐพร 
4 สค21002 ศาสนา ศาสนา ณัฎฐพร 
5 พว02017 เทคโนโลยี่ชีวภาพ  ณัฎฐพร 
ระดับ ม.ปลาย     
1 สค02015 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ณัฎฐพร 
2 ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ สุทธิพงษ์ 
3 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สุทธิพงษ์ 
4 ทร02017 Internetกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน Internetกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน สุทธิพงษ์ 
5 พว32017 ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ณัฎฐพร 
6 อช32001 การพัฒนาและโครงการอาชีพ การพัฒนาและโครงการอาชีพ สุทธิพงษ์ 
7 อช02015 การเกษตรผสมผสาน การเกษตรผสมผสาน สุทธิพง
8 สค31003 การพัฒนาตนเอง  ชุมชน สังคม   ณัฎฐพร 
     
     
     
     
 
 
 
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 

Comments