โรงเรียนวัดโป่ง   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    กระทรวงศึกษาธิการ   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  .. 2470  ตั้งอยู่หมู่  2   ตำบลโป่ง   อำเภอบางละมุง    จังหวัดชลบุรี  ครั้งแรกเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล   ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   กระทรวงมหาดไทย   มีนายสอิ้ง  เหล้าอุดม  เป็นครูใหญ่

                                โดยก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของวัดโป่ง   มีพื้นที่ที่เป็นส่วนในการก่อสร้างโรงเรียน  ประมาณ  7  ไร่เศษ   เดิมพระปลัดบัวได้สร้างอาคารไม้หลังหนึ่งที่สามารถบรรจุนักเรียนได้ประมาณ  70  คน  แต่ในขณะนั้นมีนักเรียนเรียนอยู่ประมาณ  150 – 200  คน  นักเรียนส่วนหนึ่งจึงจำเป็นต้องอาศัยศาลาวัดและโรงมหรสพของวัดเป็นที่เรียนหนังสือ

                                ต่อมาในปี พ.. 2509 หลวงพ่อชมเจ้าอาวาสวัดโป่งในสมัยนั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา      จึงได้ร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องถิ่นก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 6 ห้องเรียนเพื่อทดแทนอาคารเรียนเก่าที่ชำรุดและต้องรื้อถอนไป อาคารหลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ..  2516   ต่อมาในปี พ..  2518   ได้งบประมาณจากสภาตำบลโป่งและจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน

                                ..  2535  โรงเรียนได้รับบริจาคจากคุณประเนิม   ศิริรูป  และคุณวิไล  ศิริรูป ก่อสร้างอาคารอนุบาลเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น  6  ห้องเรียนจำนวน  1  หลัง   ปัจจุบันให้เป็นอาคารเรียนในระดับปฐมวัย  และ      ห้องดนตรีนาฏศิลป์    และในปีเดียวกันทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

                                .. 2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน

                                ในปี พ..2545 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง     ซึ่งสามารถให้ประโยชน์เป็นทั้งโรงอาหารและหอประชุมได้

                                ในปีพ.ศ. 2549 ได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 33 ไร่ เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่

                                ในปีพ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง 3 ชั้น 8 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

                                ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณ SML ของหมู่ 2 ก่อสร้างส้วมให้โรงเรียน จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง

                                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ  (ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโป่ง  และโรงเรียน ) ชั้นอนุบาล 1  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนายสาธิต  อุส่าห์ดี   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 732 คน จำนวนครูและครูจ้างสอน จำนวน 27 คน

                                สีประจำโรงเรียน                  ส้มฟ้า

                                คำขวัญประจำโรงเรียน      เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

                                คติพจน์ของโรงเรียน          ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

                                อักษรย่อของโรงเรียน        ...

                                พระประจำโรงเรียน           พระพุทธรูปปางประทานพร