ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ให้บริการในเขตพื้นที่ ต.ท่าไม้-วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

          เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วงหอม ต.วังควง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในขณะนั้น คือ นายทองหยิบ บ่อน้อยได้แต่งตั้งให้ นายนุกูล รามสูต อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมทำหน้าที่หัวหน้าสาขา เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาขึ้นเมื่อ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕ โดยได้รับอนุญาตจาก นายกวน ปิ่นมณี กำนันตำบลวังควง ในขณะนั้นให้ใช้ที่ดินและอาคารสาธารณะของหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีครู-อาจารย์ร่วมดำเนินการครั้งแรก ๔ ท่าน
          ในปี ๒๕๓๙ โดยความร่วมมือของนายเพชร ปิ่นมณี กำนันตำบลวังควง นายจรัล แจ่มหม้อ กำนันตำบลท่าไม้ นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด และนายอนันต์ น่วมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมโดยการประสานงานของ ส.ส.ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ ได้ดำเนินการติดต่อขอบริจาคที่ดิน จำนวน ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา จากนายเรืองวิทย์ ลิกค์ และภริยา คือ คุณปรานี โชติรัชต์กุล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่๘ บ้านเก่า ต.ท่าไม้ โดยทำพิธีรับมอบ ณ บ้านเรือนไทยเรืองวิทย์ อ. ไทรงาม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๙
          จนกระทั่งวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ จึงได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโดยเอกเทศ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม" ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ และ นายผอย ปิ่นมณีได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา จาก ส.ส.เรืองวิทย์ ลิกค์ และด้วยความอนุเคราะห์ จาก ส.ส.เรืองวิทย์ - ส.ส.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ โดยการประสานของดร.คนึงไทยประสิทธิ์ จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดจำนวน ๑๐,๐๑๔,๐๐๐ บาท มาปรับถมพื้นที่และจัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก-ข-ค พร้อมห้องน้ำนักเรียน แบบมาตรฐาน ๖ ที่นั่งอีก ๑ หลัง ดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๐ จนเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๔๑ และเริ่มใช้ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ล/๔๑ (หลังคาทรงไทย) พร้อมอาคารเรียนและอาคารประกอบรวม ๗ รายการ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้เมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗ อีก ๑ หลัง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ ฯพณฯ เรืองวิทย์ ลิกค์ บริจาคที่ดินเพิ่มจำนวน ๓๐ ไร่ และในปี ๒๕๕๑ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขุดอ่างกักเก็บน้ำขนาดพื้นที่ ๔๐ ไร่ และนำดินมาปรับถมพื้นที่ในโรงเรียนทั้งหมด


แผนผังโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

Comments