กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมยุวกาชาดComments